Zetelverplaatsing: toelichting van de fiscale en vennootschapsrechtelijke aspecten - E-SEMINARIE

Dit seminarie bespreekt zowel de vennootschapsrechtelijke als de fiscale aspecten van een zetelverplaatsing van een vennootschap. De nadruk van het seminarie zal op de fiscale aspecten liggen.

Alvorens in te gaan op de fiscale aspecten, zal worden stilgestaan bij de vennootschapsrechtelijke aspecten. Eén van de speerpunten van het nieuwe WVV betreft de overstap van de werkelijke zetelleer naar de statutaire zetelleer, met onmiddellijke inwerkingtreding op 1 mei 2019. Daarnaast heeft het WVV de wijze waarop de zetel van een vennootschap kan worden verplaatst, sterk vereenvoudigd. In het seminarie worden de nieuwe regels besproken. In de eerste plaats wordt aandacht besteed aan de regels om de zetel te verplaatsen binnen België

Verder heeft het WVV een uitdrukkelijke regeling ingevoerd voor internationale zetelverplaatsing en omzetting van vennootschapsvorm, zowel bij emigratie vanuit België naar het buitenland als bij immigratie naar ons land. Naast het toelichten van de nieuwe regels, komen ook Belgische (Lamot, Vanneste) en internationale mijlpaalarresten (Daily Mail, Centros en Inspire Art, Überseering, Cartesio, Vale) omtrent zetelverplaatsing aan bod. Tenslotte worden ook kort de vennootschapsrechteljike sancties toegelicht.

Vervolgens worden in dit seminarie de fiscale aspecten die betrekking hebben op de zetelverplaatsing van een vennootschap besproken. 

Aan bod komen zowel de inbound zetelverplaatsing (fiscale aspecten bekeken in hoofde van de vennootschap en in hoofde van de aandeelhouders) als de outbound zetelverplaatsing. In het seminarie wordt dieper ingegaan op recente rechtspraak, onder meer over de fiscale behandeling van de terugname van een waardevermindering op aandelen na een inbound zetelverplaatsing. De asymmetrie die kan ontstaan tussen de boekhoudkundige balans (continuïteit) en de fiscale balans (herwaardering van de activa aan werkelijke waarde - step up) waartoe inbound zetelverplaatsing kan leiden, maakt eveneens een topic van dit seminarie uit.

Ook de impact die een zetelverplaatsing kan hebben op het stelsel van fiscale consolidatie dat werd ingevoerd in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting, komt aan bod. Verder worden ook de gevolgen van een internationale zetelverplaatsing m.b.t. exitheffingen besproken (ATAD). 

Er wordt eveneens kort toegelicht wat de fiscale sancties zijn, ingeval van een fictieve zetel op Belgisch grondgebied (belastingverhoging, strafrechtelijk karakter van de bijkomende aanslag).

Advocaat - Tax partner Stibbe, Deeltijds Gastdocent KULeuven, Prof. FHS
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 22/03/2022 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 24/03/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib