Wie is schuldenaar van de roerende voorheffing – Casestudy’s - E-SEMINARIE

Het stelsel van de roerende voorheffing is door de jaren heen een uitgebreide en complexe materie geworden. In dit seminarie wordt aan de hand van casestudy’s nagegaan wie in welbepaalde gevallen als schuldenaar van de roerende voorheffing wordt beschouwd.

Schuldenaar van de RV is in principe hij die het roerend inkomen verschuldigd is. Hij moet de RV aan de bron inhouden. Maar in sommige gevallen duidt de wet de genieter van het roerend inkomen als schuldenaar van de RV aan. In het seminarie wordt deze toch wel ingewikkelde materie op een overzichtelijke manier toegelicht.

In de eerste plaats wordt ingegaan op de situatie wanneer een aan de RPB onderworpen belastingplichtige roerende inkomsten van Belgische oorsprong heeft toegekend gekregen of dergelijke inkomsten van buitenlandse oorsprong in België heeft geïnd, en die toekenning of inning is gebeurd zonder inhouding van RV aan de bron. Wie is in dit geval de schuldenaar van de RV, rekening houdend met de talrijke wetswijzigingen die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd?

Ook wordt dieper ingegaan op de problematiek inzake de verzaking van RV die de aan spaarders/niet-inwoners toegekende inkomsten van obligaties, kasbons of andere soortgelijke effecten die het voorwerp zijn van een inschrijving op naam bij de uitgever en inkomsten van niet door effecten vertegenwoordigde schuldvorderingen en leningen onder bepaalde voorwaarden genieten.

Een andere topic binnen dit seminarie behandelt het thema van schuldenaar van de roerende voorheffing in het geval roerende goederen (bijvoorbeeld aandelen) in onverdeeldheid worden gehouden. Wie is in dat geval de roerende voorheffing verschuldigd?

 

Doctoraatsonderzoeker bij het Instituut voor Fiscaal Recht - KU Leuven
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 5/05/2020 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib