Wat baten kaars en bril als…. we onze fiscale administratieve procedureregels niet kennen - E-SEMINARIE

Van de belastingplichtige wordt jaarlijks gevraagd om een geldige aangifte in te dienen. Als gevolmachtigde van onze cliënt is het belangrijk om dit tijdig en correct te doen. Maar de indiening van een geldige aangifte, kan op zich niet vermijden dat er een fiscaal onderzoek volgt. Als de fiscus binnen de gewone aanslagtermijnen niet akkoord gaat met de gegevens in de fiscale aangifte, dan beschikt zij over een reeks van onderzoeks- en controledaden. De hieraan verbonden termijnen bedragen 3 jaar. Noteer dat de onderzoeks- en controletermijnen kunnen worden verlengd tot 7 jaar indien er inbreuken worden vastgesteld die werden gedaan met bedrieglijk opzet of met oogmerk om te schaden. In welbepaalde gevallen kan die termijn nog worden uitgebreid.

In eerste instantie kan de fiscus via een vraag om inlichtingen bij de belastingplichtige polsen naar de aard en kwalificatie van de opgenomen bedragen in het aangifteformulier. Belangrijk te weten is binnen welke termijn er moet geantwoord worden. Betekent de brief altijd dat er een wijziging volgt? Hoever kan de fiscale administratie teruggaan in haar onderzoek? Welke sancties riskeert de belastingplichtige indien hij niet reageert op de vraag om inlichtingen? Kunnen eventuele boetes betwist worden? In de mate dat de fiscus onregelmatigheden ontdekt, volgt mogelijks een Bericht van wijziging. Wat als ik niet akkoord ga met de motieven van de fiscus? Wie levert de bewijslast? Waar moet ik op letten? Binnen welke termijn moet de fiscus antwoorden op mijn antwoord? Wat als er geen antwoord komt?

Indien er niet of laattijdig werd geantwoord op de vraag om inlichtingen of op het Bericht van wijziging, heeft de fiscus de mogelijkheid om een kennisgeving van aanslag van ambtswege te sturen. In welke gevallen is dit mogelijk? Hoe reageer je daar op als kantoormedewerker? Wie moet de bewijslast leveren? Binnen welke termijn moet er geantwoord worden? Hoe kan het vermoeden ontkracht worden? Binnen welke termijn moet de fiscus antwoorden op mijn antwoord? Wat als er geen antwoord komt?

De belastingplichtige heeft zijn aanslagbiljet gekregen, maar gaat niet akkoord en wil bezwaar aantekenen. Waarop dien je te letten als er bezwaar wordt ingediend? In welke gevallen kan er een bezwaar ingediend worden? Welke opties bestaan er nog indien de bezwaartermijn verstreken is? Wat moet er worden betaald in afwachting van de eindbeslissing? Kan het te betalen bedrag betwist worden? Wat als het onmiddellijk te betalen bedrag niet betaald wordt? Wat als mijn bezwaar laattijdig aankomt bij de fiscus, maar wel tijdig werd verzonden? 

Indien de belastingplichtige een materiële fout heeft gemaakt, dan kan hij via de ambtshalve ontheffing vragen om deze fout ongedaan te maken. In welke andere gevallen kan een ambtshalve ontheffing toegepast worden? Hoe verloopt de procedure? Binnen welke termijn moet ontheffing aangevraagd worden? Welke zijn de gevolgen? Wat gebeurt daarna?  

Noteer dat er in het WIB92 een mogelijkheid tot fiscale visitatie is voorzien. Wat moet u doen als de fiscus en politie onverwacht op de stoep staat? Moet u ze binnenlaten? Wat mag u doen, maar belangrijker: wat mogen zij niet doen? Wat zijn uw rechten en verplichtingen? Moet de belastingplichtige aanwezig zijn? 

Waar mogelijk en zinvol wordt tijdens dit seminarie de link tussen de procedureregels inzake directe belastingen enerzijds en de BTW anderzijds gelegd. 

Elke kantoormedewerker komt vroeg of laat in aanraking met één van deze situaties.. Het is belangrijk om weken hoe hij dan moet reageren en met welke wapens hij zich kan verdedigen tegenover de fiscus.

Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van de proceduremaatregelen (buiten de gerechtsprocedure om) en krijgt u tips en tricks aangeboden van de spreker. Een niet te missen seminarie voor kantoormedewerkers!
 

Managing Partner at Moore Tax & Legal Services, Docent Odisee, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
ma 19/04/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 21/04 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.