Verworpen uitgaven met een big smile - E-SEMINARIE

Niet alles wat een vennootschap uitgeeft, heeft hetzelfde effect op haar fiscaal resultaat. Er zijn kosten waarvan de fiscale wetgeving bepaalt dat ze maar voor een gedeelte of zelfs helemaal niet aftrekbaar zijn in de zin van artikel 198, 198/1 en 198bis WIB92. Daarnaast bestaan ook uitgaven die strikt boekhoudkundig geen uitgaven zijn, maar toch de fiscale aftrekbaarheidstoets van artikel 49 WIB92 moeten doorstaan (bv. de tantièmes). Sommige economische uitgaven zijn daarentegen geen kosten in de fiscale betekenis. Een hele boterham, maar hoe zit het nu juist met die beperkt aftrekbare kosten, alias de verworpen uitgaven? Is de verwerping nu zo slecht? En klopt het dat deze verworpen uitgaven de laatste jaren overigens heel wat voordeliger zijn geworden?

Vak II van de aangifte vennootschapsbelasting bevat de verworpen uitgaven en bestaat uit maar liefst 30 verschillende posten, m.n. als meest gekende: de restaurantkosten, receptiekosten, niet-aftrekbare autokosten, overdreven interesten, …, die elk hun eigen regelgeving volgen. Wetgeving die van tijd tot tijd kleine (of grote) aanpassingen ondergaan waardoor u soms de rode draad doorheen het verhaal verliest.  In dit seminarie zorgen we ervoor dat u opnieuw de spil van het verhaal ziet. 

Wij zullen bij wijze van opwarming kort het toepassingsgebied van artikel 49 WIB92 verkennen en de drie (of zijn het er vier (?)) daarin opgenomen aftrekbaarheidsvoorwaarden van dichterbij bekijken: 
(i) de realiteitsvoorwaarde (bewijsvoering), 
(ii) de annualiteitsvoorwaarde (met inbegrip van vooruitbetaalde kosten) en last but not least 
(iii) de finaliteitsvoorwaarde en wat met de causaliteitsvoorwaarde ? 

Daarna wordt dieper ingegaan op elke post van de verworpen uitgaven. Aan de hand van de meest recente wetgeving, de rechtspraak, parlementaire vragen en de beslissingen van de Dienst Voorafgaande Beslissingen krijgt u op praktische wijze een volledig overzicht van de laatste stand van zaken. Waar zitten de moeilijkheden in de praktijk? Waarop moet de beroepsbeoefenaar letten? Wat zijn de nieuwigheden? 

Ook het aspect van doorgerekende kosten komt aan bod. Ingevolge een administratieve tolerantie blijven bepaalde kosten, die aan een aftrekbeperking zijn onderworpen, voor 100% aftrekbaar. Het voorontwerp diverse fiscale bepalingen van 06/12/2021 legt deze administratieve tolerantie nu vast bij wet zodat een volledige aftrek mogelijk blijft op voorwaarde dat de belastingplichtige kan aantonen dat de gemaakte kosten uitdrukkelijk en afzonderlijk op een factuur zijn vermeldt. 

In dit seminarie komen o.a. volgende items aan bod, waarbij tevens optimalisaties worden opgenomen: 

 • korte schets van de aftrekvoorwaarden van artikel 49 WIB92; 

 

 • praktijkgerichte bespreking van artikel 198, 198/1 en 198bis WIB92; 
 1. niet-aftrekbare belastingen; 
 2. geldboeten; 
 3. restaurantkosten (incl. de 100 % aftrekbare restaurantkosten); 
 4. receptiekosten (incl. het vraagstuk of deze nu wél of niet 100 % aftrekbaar zijn bij een evenement); 
 5. kledijkosten; 
 6. overdreven interesten (EBITDA) (incl. de mogelijkheden om een “hogere” interestvoet toe te passen); 
 7. sociale voordelen (incl. de vele uitzonderingen, waar een pak optimalisaties mogelijk zijn); 

 

 • Aandachtspunten bij vak II ‘Verworpen uitgaven’ van de aangifte; 
 1. Is optimalisatie van de aangifte via verworpen uitgave mogelijk?
 2. Moeten privé-uitgaven geboekt worden op rekening-courant of is het beter om ze op te nemen in de verworpen uitgaven? 
 3. Wat zijn de fiscale gevolgen van het niet toepassen van een aftrekbeperking? 

 

 • Het aspect van doorfacturatie van kosten waarop een aftrekbeperking van toepassing is 
   
Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 300

Het seminarie duurt 7 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 10/05/2022 | 09:30 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 12/05/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib