Verkrijging met heffing van het registratierecht (2 sessies) - E-SEMINARIE

Deze lessenreeks fiscaliteit en onroerend goed richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie geregeld te maken heeft met onroerend goed verrichtingen en met vragen over de fiscale aspecten ervan. Vermits de klemtoon van de opleiding ligt op de basisprincipes die op de verschillende transacties van toepassing zijn, is de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, bijzonder geschikt voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels en basisbeginselen betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus achtereenvolgens in op de fiscale aspecten van de verwerving van onroerend goed, het beheer ervan en tenslotte de verdwijning ervan uit het patrimonium.

Niet alleen het onroerend goed als zodanig maar ook de zakelijke rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal krijgen in de lessenreeks de nodige aandacht. Iedere spreker stoffeert zijn uiteenzetting met voorbeelden en casussen uit zijn praktijkervaring.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1000 euro of op één of meer afzonderlijke topics.

De koop van onroerend goed met heffing van het registratierecht zal in detail toegelicht worden.

In eerste instantie zal onderzocht worden welke rechtshandelingen aan het verkooprecht worden onderworpen en vervolgens zullen de fiscale aspecten van de prijs en belastbare grondslag onder het voetlicht geplaatst worden.

Vervolgens zullen de diverse gunstregimes in de Gewesten toegelicht worden en zullen hierop praktijkoefeningen gemaakt worden (o.a. abattement, Vlaamse meeneembaarheid, “klein beschrijf”, gunstregime van de beroepspersoon-vastgoedhandelaar, teruggave wegens snelle verkoop enz. De nodige aandacht zal ook besteed worden aan de vraag hoe op een fiscaalvriendelijke manier van koper kan verwisseld worden (minnelijke ontbinding, commandverklaring, andere technieken). Niet zelden wordt door samenwoners onder beding van tontine/aanwas onroerend goed gekocht.

De aspecten van registratierecht rond deze figuren zal eveneens toegelicht worden. De verkrijging van een onroerend goed kan tevens het gevolg zijn van een verdeling na erfenis of relatiebreuk. Het verdeelrecht is dan van toepassing en ook dit zal toegelicht worden.

Tenslotte zal de nodige aandacht gaan naar de registratierechten die van toepassing zijn bij verkrijging van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstal en erfpacht. Waar relevant zal uiteraard ook steeds de nodige aandacht besteed worden aan de eventuele impact van de antirechtsmisbruikbepaling.
 

Ere-Notaris, Prof. KU Leuven en FHS
Prijs:
€ 240,00

Elke sessie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
ma 15/02 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.