Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2020 - practicum - E-SEMINARIE

Doelstelling van het practicum is de recente ontwikkelingen in de vennootschapsbelasting aan de hand van praktische voorbeelden toe te lichten. Op die wijze worden de gunstige en de minder gunstige effecten van de nieuwigheden optimaal duidelijk gemaakt.

De praktische voorbeelden en oefeningen hebben zowel betrekking op evoluties in de wetgeving, de nieuwe standpunten in circulaires en parlementaire vragen en de nieuwe inzichten van de rechtspraak. 

Komen o.a. bod tijdens dit seminarie:

 • Opnieuw dubbele aangifte indienen in het jaar van ontbinding n.a.v. WVV;
 • Corona-steunmaatregelen;
 • Waardeverminderingen op handelsvorderingen
 • Voorzieningen voor risico’s en kosten;
 • Herbeleggingsmeerwaarden / gespreide taxatie;
 • 120% kostenaftrek;
 • Mobiliseren van vrijgestelde reserves;
 • Aftrekbaarheid administratieve geldboetes;
 • Autokosten (nieuwe formule, WLTP vs. NEDC,…);
 • Publicitaire cateringkosten;
 • Nieuw criterium marktrente;
 • Thin cap en ATAD-interestaftrekbeperking;
 • Sociale voordelen;
 • Kosten eigen aan de werkgever;
 • Dividend uitkeren in 2020? Quid WVV (testen), corona-steunmaatregelen, rechtsonzekerheid, ...;
 • Liquidatiereserve (nu voor de eerste keer uitkeren met 13,64% belastingdruk; ...);
 • Nieuw vennootschapsrecht: uitkeringstesten (nettoactieftest en liquiditeitstest);
 • VVPRbis;
 • Vrijstelling PB voor dividenden;
 • Gunstregeling familiale ondernemingen;
 • Niet-belastbare bestanddelen: vrijgestelde giften, vrijstelling sociaal passief ...);
 • Investeringsaftrek van 20%;
 • Aftrek groepsbijdrage;
 • Antimisbruikbepaling wijziging afsluitingsdatum.
 • Hervorming vennootschapsbelasting (3° fase) en inwerkingtreding van: de tariefdaling vennootschapsbelasting; afschrijvingsregels; vooruitbetaalde kosten; tax shelter erkende audiovisuele werken en podiumwerken;

Vanzelfsprekend worden de nieuwe rubrieken van de nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting uitgebreid toegelicht en “ingeoefend”.

Het practicum maakt dus absoluut geen dubbel gebruik uit met het seminarie over de aangifte in de vennootschapsbelasting. Het bekijkt de recente ontwikkelingen in de vennootschapsbelasting op een concrete en praktische wijze. Het practicumseminarie is dan ook een ‘natuurlijke’ aanvulling van het aangifteseminarie.

Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur

ma 25/05 - do 24/12/2020 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.