Uitkeringen in de BV en de CV: boekhoudkundig - E-SEMINARIE

Met de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV en de CV, heeft de wetgever moeten voorzien in een nieuw stelsel van derdenbescherming, m.n. de invoering van de balans- en liquiditeitstest. Deze testen hebben tot doel de belanghebbenden, zoals de aandeelhouders van de vennootschap en de schuldeisers, te beschermen. Beide test zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten in volgende gevallen worden uitgevoerd: 

 • een uitkering van een dividend
 • de uitkering van een tantième
 • de terugbetaling van inbreng of inkoop van eigen aandelen
 • enz.

Voor de commissaris, indien er één benoemd werd, resulteren deze tests in bijkomende opdrachten. In oktober 2019 heeft de Raad van het Instituut van de bedrijfsrevisoren twee technische nota’s inzake de nettoactief- en liquiditeitstest gepubliceerd. Hoewel de technische nota’s in eerste instantie bedoeld zijn voor de commissaris, bieden ze een nuttige leidraad voor boekhouders, accountants en belastingconsulenten. 

Ondertussen heeft de CBN-commissie een ontwerpadvies gepubliceerd over de nieuwe uitkeringstesten voor de BV en de CV. Dit advies gaat dieper in op de dwingende regels die van toepassing zijn op de uitkeringen binnen de BV en de CV (= kapitaalloze vennootschappen). 

Tijdens dit seminarie wordt er dieper ingegaan op o.a. volgende elementen: 

 • het toepassingsgebied van de uitkeringstesten; 
 • de bevoegdheid van de algemene vergadering; 
 • de bevoegdheid van het bestuursorgaan; 
 • de nettoactieftest, meer bepaald de berekening van het maximaal uitkeerbare bedrag; 
 • de liquiditeitstest, meer bepaald toelichting van de ratio’s; 
 • onterechte uitkeringen; 
 • verwerking in de boekhouding; 
 • correctie van de jaarrekening; 
 • de verslagplicht; 
 • sancties; 
 • specifieke regeling inzake in- en uittreding zoals toegepast in de CVBA : wat is de nieuwe regeling bij de BV? Wat is de regeling bij de CV? Hoe uw klant adviseren met een bestaande CVBA? Wat is het statuut van het scheidingsaandeel en hoe wordt dit verwerkt: vennootschapsrechtelijk, boekhoudkundig en fiscaal?
   
Certified accountant en tax advisor, Docent postgraduaat Tax & Accountancy Management
Prijs:
€195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
vr 27/11/2020 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 30/11/2020 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib