UBO-register: stand van zaken 2 jaar na de invoering - E-SEMINARIE

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) werd ingevoerd door de nieuwe antiwitwaswetgeving. Het register verzamelt informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trust en fiducieën of ermee vergelijkbare juridische entiteiten. In het licht van de Europese antiwitwaswetgeving zijn alle bestuurders van vennootschappen en andere entiteiten gehouden tot het opnemen van gedetailleerde informatie betreffende de uiteindelijke begunstigden in een elektronisch UBO-register.  

Het UBO-register kende een moeizame start en termijn voor de registratie na herhaaldelijk uitstel uiteindelijk bepaald op 31.12.2019. 

Omdat het wetgevend kader onvoldoende antwoord bood aan heel wat vragen uit de praktijk, werden er reeds verschillende FAQ’s gepubliceerd waarin de administratie van de thesaurie dieper ingaat op een aantal praktische vraagstukken. 

Maar ook de wetgever heeft ondertussen niet stilgezeten en heeft via de Wet van 20 juli 2020 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten het juridisch kader aangepast en verfijnd. De wet voorziet eveneens in een aantal toe te passen sancties in het geval de uiteindelijk begunstigde zijn medewerking weigert of onvoldoende of onjuiste informatie verschaft. 

Op 26 juni 2020 heeft de Raad van State de bijzondere meldingsplicht voor accountants, bedrijfsrevisoren en advocaten vernietigd. De Raad van State oordeelde immers dat de huidige UBO-regeling niet voldoende waarborgen kan bieden om het beroepsgeheim van de advocaat, de vertrouwelijkheid van de relatie tussen advocaat en zijn cliënt en het recht op een eerlijk proces te kunnen garanderen. Via het KB van 23 september 2020  heeft de wetgever de werkingsmodaliteiten in overeenstemming gebracht met deze uitspraak van de Raad van State. Daarnaast werd beoogd om de regeling op punt te zetten en de kinderziekten uit het systeem te werken. 

Tot en met 31 december 2019 voerde de fiscus een gedoogbeleid. Er werden geen boetes en geen controles uitgevoerd zodat iedereen de kans kreeg om zich in regel te stellen met de UBO-registratie. Anno 2021 is er een kentering op komst. De Algemene Administratie van de Thesaurie heeft namelijk een aanvang genomen om alle Belgische bedrijven aan te schrijven die nog geen of een onvolledige UBO-registratie hebben uitgevoerd. Wie geen gevolg geeft aan deze aanmaning zal een boete krijgen.

Tijdens dit seminarie krijgt op gestructureerde wijze de stand van zaken van de laatste 2 jaar
 

Partner Tuerlinckx Tax Lawyers
Prijs:
€ 125,00

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 

 

do 11/02/2021 | 13:30 - 15:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 15/02/2021 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib