Tax shelter-regeling: fiscaal gunstkader voor investeringen in start ups en scale ups, maar ook voor investeringen in vennootschappen getroffen door corona - E-SEMINARIE

In dit seminarie wordt eerst en vooral aandacht besteed aan de tax shelter voor start ups (art. 145/26 WIB92) en scale ups (art. 145/27 WIB92).

Natuurlijke personen die nieuwe aandelen verwerven van een startende vennootschap, kunnen – mits deze vennootschap kwalificeert als een kleine vennootschap of een microvennootschap – in aanmerking komen voor een belastingvermindering van 30% of 45%. De wetgever voorziet in een ruim kader waarbinnen deze nieuwe aandelen verworven kunnen worden. Het gaat niet enkel om aandelen die rechtstreeks bekomen worden, maar tevens om aandelen waarop via een crowdfundingplatform wordt ingeschreven en aandelen die onrechtstreeks worden aangehouden via een participatie in openbare startersfondsen of private startersprivaks, die op hun beurt investeren in aandelen van startende vennootschappen. Op die manier beoogt de wetgever kleine startende vennootschapen, die nood hebben aan kapitaal voor de financiering van hun start, te ondersteunen.

Deze gunstregelen voor investering in start ups, werd ondertussen reeds uitgebreid tot investeringen scale ups. Hiermee richt de wetgever zich op groeibedrijven van minstens vier jaar oud, die aan specifieke voorwaarden voldoen.

Er bestaan evenwel een aantal verschilpunten tussen beide regelingen. In het seminarie worden beide regelingen, alsook hun verschilpunten onder de loep genomen. Zo staan onder meer volgende punten op het programma:

  • aan welke voorwaarden dient de investering te voldoen teneinde het recht op de belastingvermindering te openen;
  • kan deze belastingvermindering na verwerving alsnog verloren gaan;
  • op welke manieren kan geïnvesteerd worden;
  • welk is het tarief van de belastingvermindering;
  • wat is het maximumbedrag van de fiscaal aangemoedigde inbrengen; 
  • welke voorwaarden gelden in hoofde van de vennootschap zelf.

Naar aanleiding van de Corona-crisis, introduceerde de wetgever een ruime waaier aan ondersteunende maatregelen, die vennootschappen moet helpen deze economisch uitdagende periode door te komen. Een van deze maatregelen betreft de introductie van een – weliswaar tijdelijke – algemene tax shelter voor investeringen in vennootschappen die onder de Corona-crisis geleden hebben. Deze tax shelter-regeling kan gecumuleerd worden met de boven vermelde tax shelter-regeling voor start-ups en scale ups. Zij biedt dergelijke vennootschappen derhalve de mogelijkheid om – bovenop de bestaande mogelijkheden – bijkomende fiscaal gestimuleerd kapitaal op te halen. Haar toepassingsgebied is echter niet beperkt tot deze categorieën van vennootschappen; zij geldt immers tevens voor vennootschappen die niet binnen het toepassingsgebied van art. 145/26 WIB92 of 145/27 WIB92 vallen. 

Hoewel de nieuwe regeling geënt is op de gekende tax shelter-principes van art. 145/26 en art. 145/27 WIB92, omvat zij een aantal afwijkingen ten aanzien van de bestaande regels. Zo worden bedrijfsleiders bijvoorbeeld niet uitgesloten van het toepassingsgebied van deze regeling. 

In dit seminarie worden de verschillende tax shelter-kaders in detail besproken, en wordt een duidelijk overzicht geboden van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden teneinde het fiscaal voordeel dat in de verschillende wetsartikelen wordt geboden, te vrijwaren. Ook circulaires en rulings komen aan bod.

Tax advisor at KBC Global Services
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

do 26/11/2020 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 30/11/2020 | 00:00 - do 24/12/2020 | 01:59

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.