Successierechten en erfbelasting

In de regel zijn successierechten verschuldigd als een Belgisch inwoner overlijdt en een vermogen nalaat
aan zijn erfgenamen. Wie deze erfgenamen zijn en in welke mate ze recht hebben op een erfenis wordt in
eerste instantie bepaald door het Burgerlijk Wetboek. De overledene kan ook bij testament regelingen
getroffen hebben omtrent zijn nalatenschap. Gezien het belang van het Burgerlijk Recht voor deze cursus
worden eerst een aantal basisbeginselen van het gemeen recht in de kijker geplaatst. 

Daarna volgt een grondige bespreking van de activa en de passiva van de nalatenschap om de grondslag te kennen waarop de erfenisrechten geheven worden. De opstelling en de indiening van de aangifte in de nalatenschap, de vaststelling van de verschuldigde belasting in de verschillende Gewesten en de onderzoeks- en controlerechten van de fiscale administratie krijgen de nodige aandacht.

 

Docent

Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS