Studiedag registratie- en erfbelasting i.s.m. Wolters Kluwer

 

In samenwerking met Wolters Kluwer organiseert de Fiscale Hogeschool een studiedag waarin u de voornaamste nieuwigheden inzake registratie- en erfbelasting toegelicht krijgt. 

Tijdens deze studiedag worden 4 verschillende thema’s behandeld. Elke sessie of thema overloopt de meest actuele nieuwigheden en biedt oplossingen voor problemen uit de praktijk. Doel van dit seminarie is u op praktijkgerichte wijze een overzicht te geven van de nieuwigheden.

U kan inschrijven voor de volledige praktijkdag of halve dag (Registratiebelasting of Erfbelasting). De sessies duren telkens 1u45.

 

Thema's: 

Standpunten en ontwikkelingen inzake erfbelasting (spreker: Nathalie Labeeuw)

Op het vlak van erfbelasting heeft de Vlaamse belastingdienst de afgelopen periode tal van nieuwe standpunten uitgebracht. Hoog tijd dus voor een update.

De volgende standpunten zullen onder meer aan bod komen (niet-limitatief):

 • het Vlabel-standpunt wanneer bij de aangifte van nalatenschap inkorting werd gevraagd en nadien hiervan wordt afgezien; 
 • het Vlabel-standpunt van maart 2023 inzake de niet geregistreerde schenking van vruchtgebruik op roerend goed
 • hoe moet volgens Vlabel te werk worden gegaan bij de aangifte voor de erfbelasting wanneer een onroerend goed, waarvoor vóór het overlijden een onderhandse verkoopovereenkomst werd afgesloten met uitgestelde eigendomsoverdracht, bij het overlijden van de verkoper vóór de eigendomsoverdracht tot het (onroerend) actief van de nalatenschap van de overleden verkoper behoort (standpunt 15109);
 • de verrekening van in het buitenland “geheven” erfbelasting (Vlabel-standpunt van januari 2023);
 • de nihilaangifte komt eveneens aan bod (standpunt 15122);
 • de termijnen die van toepassing zijn op aanslagen die worden verstuurd ten gevolge van een zogenaamde tekortschatting (standpunt 18029); 
 • de ontwikkelingen rond vererving (en is dan tegelijk schenking) van de familiale onderneming/vennootschap.

Evenzeer bekijken we in het seminarie welke standpunten de voorbije periode decretaal verankerd werden, de meest relevante voorafgaande beslissingen en gerechtelijke uitspraken. 

Na het volgen van dit seminarie bent u weer volledig op de hoogte van de standpunten van Vlabel inzake erfbelasting.

 

Recente ontwikkelingen in het huwelijksvermogensrecht en schenkingsrecht (spreker: Jos Ruysseveldt)

Sinds 1 september 2018 gelden tal van nieuwe wetsbepalingen inzake het huwelijksvermogens- en het schenkingsrecht. Vanaf 15 december 2020 is een schenkingsakte voor een buitenlandse notaris verplicht registreerbaar.

Tijd om een round up te maken van de impact van voormelde wetgeving op de planningstechnieken die eraan vasthangen. 

Aan de hand van recente rechtspraak en beslissingen & standpunten van VLABEL krijgt u een volledig overzicht. Volgende topics komen tijdens dit seminarie aan bod: 

 • Huwelijksovereenkomsten 
  • Asymmetrische onttrekking van goederen of de symmetrische onttrekking van goederen uit de huwgemeenschap, al dan niet gevolgd door een wederzijdse schenking of aanwas: doorstaat dit de fiscale misbruiktoets?
  • De optionele conventionele terugkeer van de in gemeenschap gebrachte goederen bij ontbinding van het huwelijk (door overlijden/ echtscheiding);
  • De inbreng van goederen in onverdeeldheid en de daarmee gepaard gaande toekenningsbedingen in een stelsel scheiding van goederen (zogenaamde 4de piste);
  • Welk nut heeft vandaag nog het finaal verrekenbeding bij scheiding van goederen gelet op de inwerkingtreding van het Kerstdecreet van 8 december 2017. 
 • Schenkingscontracten
  • De optionele conventionele terugkeer van geschonken goederen en het nieuwe Verbintenissenrecht;
  • De aanpassing van de lasten, voorwaarden en modaliteiten van een reeds gedane schenkingsakte zoals de wijziging van een beding van terugkeer, de omzetting van een vruchtgebruik in een bepaalde last, de inlassing van een last tot doorschenking,  ….;
  • De herroepbaarheid van schenkingen tussen echtgenoten bij leven en na overlijden;
  • De doorgeefschenking (Vlabel-standpunt);
  • Is de “bierroute” nu echt een valabel alternatief voor de schenking van aandelen?
  • Het derdenbeding als schenkingstechniek;
  • De registratie van onderhandse documenten inzake schenking van roerende goederen (Parl.Vr);
  • Fiscaal misbruik: de inbreng van vastgoed in de huwgemeenschap, gevolgd door een schenking aan de kinderen, de inbreng van vastgoed in vennootschap gevolgd door schenking (of verkoop) van aandelen (recente rechtspraak) 

 

Nieuwe ontwikkelingen in het verkooprecht sensu stricto (spreker: Birgit Medaer)

Dit seminarie beperkt zich uitsluitend tot het verkooprecht en bijgevolg alle ontwikkelingen die daarop betrekking hebben. 

Betreffende het verkooprecht in het Vlaams Gewest, wordt in dit seminarie eerst en vooral stilgestaan bij het decreet van 9 december 2022 dat een aantal wijzigingen doorvoert aan het verlaagd verkooprecht voor wie zijn enige en eigen woning aankoopt

Betreffende dit verlaagd verkooprecht bij aankoop van de enige eigen woning gaan we ook dieper in op het recente Vlabel-standpunt 18044 van 30 januari 2023 en op twee recente Vlabel-rulings die handelen over fiscaal misbruik m.b.t. de regeling.  

Een ander vraagstuk betreft het verkooprecht van toepassing op online openbare verkopen. We bespreken in dit kader het standpunt 22009 van 9 januari 2023 waarin Vlabel zich uitspreekt over de vraag wanneer, in geval van verkoop via Biddit, de waarde van extra voordelen aan de heffingsgrondslag voor het verkooprecht moet worden toegevoegd.

Vervolgens gaan we dieper in op een recente ordonnantie waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met ingang van 1 april 2023 het abattement verhoogt dat kan worden genoten bij aankoop van een hoofdverblijfplaats en een aanvullend abattement invoert voor wie de aangekochte woning in voldoende mate energetisch renoveert. We onderzoeken of deze hervorming rekening houdt met recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (GwH 29 september 2022) en analyseren de recente circulaire 2023/C/52 van 8 mei 2023 betreffende dit onderwerp.

De hervorming in het Brussels Gewest vormt de aanleiding tot een vergelijking van de stelsels van het verkooprecht die van toepassing zijn in de drie gewesten: waar is kopen/verkopen van een (eigen) woning het goedkoopst? Onder welke voorwaarden? 

 

Standpunten en ontwikkelingen inzake registratiebelasting (spreker: Eric Spruyt)

Ook op het vlak van de registratiebelasting, is Vlabel dit jaar al bijzonder actief geweest.

Komt in dit seminarie o.a. aan bod: 

 • Beding en contract van aanwas (recente wijzigingen in Vlabel-standpunt en enkele interessante rulings);
 • Onttrekking van onroerend goed uit de vennootschap: 
  • Nieuwe Vlaamse wetgeving (wachtregeling-bis);
  • Wijzigingen in Vlabel-SP;
  • Wijzigingen in het Brussels Gewest;
 • Aankoop in onverdeeldheid tussen vennoot en vennootschap (GwH en Cass) … Kan het nu echt niet meer?
 • Verlenging van een tijdelijk gevestigd vruchtgebruik (geen verkooprecht, zegt Gent … maar quid in de praktijk?);
 • Topics inzake ruil;
 • Topics inzake verdeling en uitonverdeeldheidtreding;
 • Omtrent zakelijke subrogatie als algemeen beginsel (zie diverse gewijzigde Standpunten);
 • Enkele “wist-je-datjes” van diverse slag inzake registratiebelasting;

Ook bekijken we in het seminarie welke standpunten de voorbije periode decretaal verankerd werden. 

Na het volgen van dit seminarie bent u weer volledig op de hoogte van de standpunten van Vlabel inzake registratiebelasting.

 

Advocaat-vennoot Cazimir Advocaten, Gastdocent FHS
Notaris CELIS & LIESSE
Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS
Erenotaris, Prof. KU Leuven en FHS
Prijs:
€ 400

Het seminarie duurt 7,15 uur. 

Prijs voor de volledige studiedag: 400 euro
Prijs per halve dag (Registratiebelasting of Erfbelasting): 210 euro

Gratis lichte lunch aangeboden. 

Abonnees op de jaarboeken van "F. Werdefroy, Registratierechten" en "J. Decuyper, J. Ruysseveldt, Successierechten" krijgen een aparte Kluwercode die bij inschrijving moet worden opgenomen in het vak "Extra informatie". U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 13/11/2023 | 09:30 - 17:45

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 13/11/2023 | 09:30 - 17:45

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 15/11/2023 - vr 15/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB