Sociale voordelen en voordelen van alle aard in de vennootschap: alternatieve verloningsvormen? - E-SEMINARIE

De vergoeding voor arbeidsprestaties bestaat uit loon. Op dat loon moeten zowel de werkgever als de werknemer sociale bijdragen betalen. Daarbovenop komt in hoofde van de werknemer ook nog de inkomstenbelasting. Met een dergelijke hoge loonkost is het niet verwonderlijk dat zowel werkgever als werknemer oog hebben voor alternatieve bezoldigingsformules. 

Tijdens dit seminarie wordt dieper ingegaan op de sociale en fiscale gevolgen van enerzijds de sociale voordelen en anderzijds de voordelen van alle aard.  

Sociale voordelen worden toegekend aan het personeel met als doel de betrekkingen tussen het personeel onderling, of tussen het personeel en de onderneming te versterken. Dit kan zowel op collectieve als op individuele basis gebeuren. Zowel werknemers als bedrijfsleiders kunnen genieten van deze fiscaalvriendelijke verloningstechniek. Het verkregen voordeel vormt normaliter op grond van art. 31, al. 2, 2° W.I.B. een belastbare bezoldiging, maar art. 38, §1, lid 1, 11° WIB 92 voorziet in een vrijstelling.

Tijdens dit eerste deel wordt vooral aandacht besteed aan het belastingregime,  dit zowel in de inkomstenbelastingen als in de BTW. Ook de sociaalrechtelijke regeling wordt onder de loep genomen.  

  • Wanneer is er sprake van een sociaal voordeel?
  • Wat is het verschil met een voordeel van alle aard?
  • Hoe wordt het toegekende voordeel fiscaal behandeld bij de werkgever/werknemer?
  • Welke zijn de te volgen regels i.v.m. btw?
  • Hoe zit het sociaalrechtelijk?  ...

Vanzelfsprekend zal bij de bespreking ruim worden gefocust op de meest voorkomende voordelen, zoals anciënniteitspremies, toekenning van premies aan personeel, toekenning van iPads aan personeel, personeelskorting, eindejaarsgeschenken, eindejaarsfeest, ambulante medische zorgen, collectieve verzekering voor geneeskundige verzorging, huwelijkspremies, ecocheques, filmcheques, eetkaarten, promotievergoeding bouwbedrijf, culturele vergoedingen, vakantieopvang, woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, begrafenisvergoeding, maaltijdcheques, enz. 

In het tweede deel van dit seminarie wordt dieper ingegaan op de voordelen van alle aard, zijnde voordelen die worden toegekend aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden. Dit voordeel kan bestaan uit ontvangsten in natura, uit geld of uit verkregen diensten. Het grote verschil met een sociaal voordeel is dat voordelen van alle aard niet kunnen worden vrijgesteld van belasting. Voordelen van alle aard worden belast op hun werkelijke waarde. Artikel 18 KB/WIB92 voorziet in een aantal wettelijke uitzonderingsgevallen waarbij mag gewerkt worden met een forfaitaire waarde, m.n. de renteloze lening, de kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen, de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit, de kosteloze beschikking over dienstboden, voordelen verkregen door huispersoneel, …Ook de voordelen in natura van een gratis ter beschikking gekregen bedrijfsvoertuig worden besproken. 

Naar aanleiding van de rechtspraak van het Hof van Gent en Antwerpen inzake de gratis ter beschikking van een onroerend goed aan een werknemer of bedrijfsleider, heeft de fiscus eind 2018 een circulaire gepubliceerd waarin ze heeft beslist om het standpunt van de rechtspraak te volgen zodat er geen discriminatie meer mogelijk is tussen werknemers en bedrijfsleiders.  Werd deze regeling ondertussen in de wetgeving verankerd? Wat is de draagwijdte van de circulaire? 

Vanzelfsprekend zal bij de bespreking ruim worden gefocust op de meest voorkomende voordelen, zoals het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden, het gebruik van een GSM, BlackBerry, PC of internetverbinding die ter beschikking wordt gesteld voor privédoeleinden, de toekenning van een lening zonder interest of aan een verlaagde interestvoet, de terbeschikkingstelling van een onroerend goed of een deel daarvan, energiebudget.

Tenslotte kan de werkgever ook nog een (forfaitair) onkostenvergoeding toekennen aan haar werknemers. In principe zouden onkostennota’s moeten worden opgesteld voor elke kost die eigen is aan de werkgever. Om een administratieve rompslomp te vermijden, bestaat de mogelijkheid om deze kosten forfaitair te vergoeden. Hierop bestaan maxima die vooropgesteld zijn door de Fiscale Administratie en de Dienst Voorafgaande Beslissingen of DBV (a.k.a. de rulingcommissie). Of je deze maxima mag hanteren bij het toekennen van een kostenvergoeding is echter een feitenkwestie. Bij een fiscale controle is het vooral van belang dat de onderliggende kosten, waarvoor de kostenvergoeding wordt verleend, bewezen kunnen worden. In het seminarie zal hierop dieper worden ingegaan en ook wat de mogelijkheden zijn bij een betwisting door de fiscus en/of sociale inspectie of RSZ. 
 

Director Deloitte, Accountancy
Director Deloitte, Accountancy
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 14/06/2022 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 16/06/2022 - zo 16/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib