'Reeks' Vzw en belastingen - DRIELUIK

Het feit of een vzw onderworpen is aan rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting hangt af van de activiteiten die de vzw uitoefent. De meeste vzw's zijn onderworpen aan rechtspersonenbelasting, maar in bepaalde gevallen is het mogelijk dat de vzw onder het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting valt. Dat het geen sinecure is om te bepalen of een onderneming aan de rechtspersonenbelasting is onderworpen, blijkt uit de talrijke rechtspraak en rulings.

Tijdens dit drieluik, dat volledig in het licht staat van de 'Vzw en haar belastingen' richten we de aandacht op volgende thema's: 

 

De wetgever heeft de patrimoniumtaks voor het eerst ingevoerd in 1921 om de techniek van de “dode hand” te vermijden . Vzw’s, private stichtingen en internationale vzw’s zijn ertoe gehouden om deze taks jaarlijks te betalen. Eind 2017 werd de patrimoniumtaks aangepast op het vlak van enerzijds de waarderingsmethode van financiële instrumenten aangehouden door private stichtingen en anderzijds het kwijtingstelsel voor “kleine” private stichtingen. 

De aangifte moet elk jaar opnieuw ingediend worden vóór 31 maart. De meeste vzw’s krijgen hiertoe een uitnodiging toegestuurd door de FOD Financiën. Merk op dat u niet van rechtswege vrijgesteld bent van het voldoen van de patrimoniumtaks indien u geen schrijven heeft ontvangen. 

De grondslag voor die belasting is het geheel van de bezittingen die een vzw in eigendom heeft. Daarvoor komen zowel lichamelijke (bijvoorbeeld gebouwen) als onlichamelijke (bijvoorbeeld auteursrechten) goederen in aanmerking.

  • Welke afwijkingen zijn hierop van toepassing?
  • Mogen er schulden of lasten afgetrokken worden van de belastbare bezittingen? Zo neen, bestaan hierop uitzonderingen? 

Omdat er in de praktijk toch heel wat moeilijkheden worden ondervonden, vindt de Fiscale Hogeschool het opportuun er een causerie over in te richten. 

 

Is een non-profitorganisatie aan de vennootschapsbelasting of aan de rechtspersonenbelasting onderworpen? Deze vraag moet beantwoord worden in het licht van de opeenvolgende wetswijzigingen die de wetgever aan art. 180, eerste lid, 1° WIB92 en het wetboek vennootschappen en verenigingen heeft aangebracht. 

Dat het geen sinecure is om te bepalen of een onderneming aan de rechtspersonenbelasting is onderworpen, blijkt uit de talrijke rechtspraak en rulings. In dit seminarie wordt een stand van zaken opgemaakt.

Tijdens dit seminarie worden de Belgische regelgeving, de administratieve commentaar, rulings en de Belgische rechtspraak over dit onderwerp samengebracht.

 

Om de beroepsbeoefenaar een helpende hand te bieden qua interpretatie van de nieuwigheden in de fiscale aangifte RPB richt de Fiscale Hogeschool een nieuw seminarie in waarbij het nieuwe aangifteformulier op een praktijkgerichte wijze wordt overlopen.

Doelstelling van het practicum is de taxatieregels in de rechtspersonenbelasting aan de hand van praktische voorbeelden toe te lichten. Op die wijze worden de gunstige en de minder gunstige effecten van de nieuwigheden optimaal duidelijk gemaakt.

De praktische voorbeelden en oefeningen hebben zowel betrekking op evoluties in de wetgeving, de nieuwe standpunten in circulaires en parlementaire vragen en de nieuwe inzichten van de rechtspraak. 

 

Wenst u een volledig overzicht te krijgen, schrijf u dan in voor het drieluik aan het voordelig tarief van 350 euro. Indien u echter interesse heeft in één bepaald onderdeel van het drieluik, dan kan u zich ook afzonderlijk inschrijven voor dat desbetreffend seminarie.

 

 

Directeur FHS en FHS-Seminaries, Docent Odisee en Prof. FHS
Prijs:
€ 350

Het seminarie duurt 7,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 2/03/2023 | 10:00 - di 23/05/2023 | 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 2/03/2023 | 10:00 - di 23/05/2023 | 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 6/03/2023 - wo 6/03/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib