Practicum VVPRbis-regeling: waar zitten de problemen in de praktijk?

Het VVPRbis-stelsel staat toe om dividenden, onder bepaalde voorwaarden, uit te keren tegen een gunsttarief van 20% of 15%. De wijziging van het vennootschapsrecht heeft de laatste jaren echter voor heel wat deining gezorgd in deze materie. Als laatste hierin kunnen we verwijzen naar de Wet van 21 januari 2022 waarin de wetgever de toepassingsvoorwaarden gewijzigd heeft op het vlak van volgende punten, 

 • de verplichting omtrent de volstorting van de aandelen, en;
 • een aanpassing op het verbod op uitgifte van ‘preferente aandelen’. 

Om ontsnappingsroutes dicht te fietsen, heeft de wetgever een specifieke omschrijving gegeven aan het begrip ‘volledige volstorting’. Zo moet het initieel onderschreven kapitaal dan toch volledig volstort zijn om in aanmerking te komen van het VVPRbis-stelsel en dit ondanks enkele rulings waarin de DVB had beslist dat dit géén enkel probleem vormt, weliswaar is hiervoor een strikt getimede en omschreven procedure te volgen, die we dan natuurlijk zullen doornemen, samen met de adders die ook nog onder dit gras zitten. We mogen hierbij niet uit het oog verliezen dat dergelijke vennootschappen nog slechts enkele maanden hebben om zich ‘in orde te stellen’ of ze verliezen voor altijd op dit gedeelte van het kapitaal een mogelijk recht op VVPRbis.

En dan hebben we het punt inzake de vennootschappen ‘zonder minimumkapitaal’, waarbij we bv. denken aan een eenvoudige commanditaire vennootschap. Om de fiscale wet in overeenstemming te brengen met het (nieuwe) WVV, werd enkele jaren geleden beslist om in artikel 269 WIB92 de bepaling te schrappen dat vennootschappen zonder minimumkapitaal uitgesloten worden van de VVPRbis-regeling. Weliswaar werd toen zowel door de Minister als het Grondwettelijk Hof beslist dat dit enkel maar van toepassing was voor de kapitaalverhogingen en -verlagingen uitgevoerd vanaf 1 mei 2019. Weliswaar blijkt uit de wijze waarop de wet op 21 januari 2021 werd aangepast, dat er alsnog een mogelijkheid bestaat dat het initiële kapitaal voor het VVPRbis-systeem in aanmerking komt. Denken we bv aan een gewone commanditaire vennootschap, opgericht in 2015 met een kapitaal van 2.000 EUR. Tot voor deze wetswijziging zou deze vennootschap niet in aanmerking komen voor het VVPRbis-systeem. In het seminarie nemen we dit door en kijken we of en hoe dit misschien wel mogelijk zou zijn.

Verder bespreken we in het seminarie nog de regeling waarbij het uitgesloten was om preferente aandelen uit te geven bij een kapitaalverhoging. In de nieuwe regeling wordt dit vervangen door een verbod voor het uitgeven van aandelen met “voorkeursrechten”. Met het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen bepaalde vennootschapsvormen op een flexibele wijze verschillende lidmaatschaps- en/of vermogensrechten toekennen aan aandelen. Men kan hierbij afwijken van het principe "één aandeel, één stemrecht". Ook andere rechten kan men voorbehouden aan bepaalde aandelen, zoals het voordragen van een bestuurder, zonder daarbij afbreuk te doen van het proportioneel dividendrecht van de aandelen.  

 • Wat moet men verstaan onder preferente aandelen in de zin van artikel 269 § 2, lid 11 WIB?
 • Zijn aandelen met een meervoudig stemrecht of een ander voorkeursrecht, maar nog steeds met een proportioneel dividendrecht, preferent?
 • Wanneer moet het ‘preferent’ karakter van aandelen worden beoordeeld? 

Hoog tijd dus om alle aspecten van de VVPRbis-regeling nog eens goed op een rijtje te plaatsen. Wie komt in aanmerking, welk kapitaal kwam niet in aanmerking maar komt nu in aanmerking en omgekeerd welk kapitaal dachten we dat wél in aanmerking kwam maar nu blijkbaar niet meer enz… 

Verder komen ook nog aan bod:

 • Het vraagstuk of het mogelijk is om ook al IN het derde boekjaar volgend op de oprichting/kapitaalverhoging, dividenden uit te keren aan 15 %;
 • Moet ik speciale aandacht besteden aan het VVPRbis-systeem bij een successieplanning en zo ja, wat zijn de diverse valkuilen en hoe kan ik die opvangen?; een gelijkaardige vraag kunnen we ons stellen bij een vereffening van een vennootschap, een inkoop eigen aandelen enz..;
 • Wat leren we inzake het VVPRbis-regime wanneer we het rapport van de Hoge Raad voor Financiën, de algemene visienota met betrekking tot de bredere fiscale hervorming van Prof. Delanote van juni 2022 en de Blauwdruk voor een brede fiscale hervorming van minister Van Peteghem doornemen, wat staat er ons inzake deze materie mogelijks te wachten?
 • Wat zijn de belangrijkste verschilpunten tussen het VVPRbis- en het zogenaamde VVPRter-systeem?
Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 22/11/2022 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 22/11/2022 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 24/11/2022 - zo 24/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib