Nieuwe fiscale regeling voor verenigingswerk: fiscale en sociale toelichting

De regeling voor verenigingswerk, diensten tussen burgers en deeleconomie werd initieel ingevoerd door de Wet van 18 juli 2018. Deze regeling kreeg al snel tegenwind van UNIZO en de boerenbond waardoor het Grondwettelijk Hof op 23 april 2020 besliste om de regeling nietig te verklaren. Om tegemoet te komen  aan de leemte die dreigde te ontstaan na de vernietiging van de regelgeving inzake “onbelast bijverdienen” door het Grondwettelijk Hof, werd via de Wet van 24 december 2020  voorzien in een aangepast juridisch kader voor het verenigingswerk binnen de sportsector verricht vanaf 1 januari 2021. De Wet van 20 juli 2021 heeft de exclusieve toepassing van de regeling inzake het verenigingswerk voor de sportsector doorbroken en met ingang van 8 mei 2021 een aantal culturele activiteiten toegevoegd aan de regeling.  In navolging van voormelde wetgeving publiceerde de fiscus medio 2021 een circulaire die ingaat op het verenigingswerk zoals dat van toepassing is voor het inkomstenjaar 2021. De circulaire bespreekt o.a. de verdubbeling van de maandgrens, de uitbreiding van het toepassingsgebied en de verbrekingsvergoedingen die deel uitmaken van de belastbare inkomsten. 

Omdat de (nood)regeling inzake verenigingswerk op 31 december 2021 werd beëindigd, was er nood aan een nieuwe regeling. Op sociaal vlak werd er via het KB van 23 december 2021 voorzien in een nieuwe sociale regeling voor verenigingswerk. Dit KB voorzag met ingang van 1 januari 2022 in een aanpassing van de RSZ-reglementering voor een aantal welomschreven activiteiten in enerzijds de sociaal-culturele en anderzijds de sportsector, en meer in het bijzonder in een aanpassing van de entiteiten en personen die onder bepaalde voorwaarden aan de toepassing van de RSZ-wetgeving onttrokken worden. Op 31 maart 2022 werd de sociale regeling verankerd bij wet. 

Via de Wet van 26 april 2022 werd een fiscale regeling voor het verenigingswerk ingevoerd dewelke erin voorziet dat de vergoedingen die niet moeten worden onderworpen aan RSZ-bijdragen fiscaal belastbaar zijn als een divers inkomen. U krijgt o.a. antwoord op volgende vragen: 

 • Wat is verenigingswerk? Wie mag verenigingswerk uitvoeren? 
 • Welke organisaties komen in aanmerking? 
 • Welke prestaties vallen onder verenigingswerk?
 • Zijn er beperkingen qua tijdsduur van de prestaties voorzien? 
 • Hoeveel bedraagt de hoogte van de vergoeding? (reële vergoedingen <> forfaitaire vergoedingen) Kunnen reële en forfaitaire kostenvergoedingen gecombineerd worden? 
 • Wat bij overschrijding van de grensbedragen? Behoren de fiscaal vrijgestelde vergoedingen van artikel 38 WIB92 tot de vergoeding? 
 • Welke formaliteiten moeten worden nageleefd? Moet er een dimona-aangifte worden ingevuld? 
 • Zijn er verschillen tussen de sportsector en de socioculturele sector? 
 • Kan de regeling inzake verenigingswerk ook worden toegepast ten aanzien van studenten?
 • Kunnen vzw's die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting ook vrijwilligersvergoedingen uitkeren die vrijgesteld worden van belasting? 

Het wetsontwerp diverse fiscale bepalingen voorziet in een invoering van een ficheverplichting waarbij elke schuldenaar van beloningen van het verenigingswerk bij het einde van elk jaar voor elke verkrijger een document zal moeten opstellen, met daarin de identiteit van de verkrijger en zijn rijksregisternummer, de omschrijving van de geleverde prestaties, het aantal gepresteerde uren per kwartaal, en het bedrag van de beloningen, desgevallend opgesplitst naargelang de aard. 

Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van zowel de fiscale en sociale wetgeving van de nieuwe regeling voor verenigingswerk. 

Adviseur fiscale zaken N-VA, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 150

Het seminarie duurt 2 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 10/11/2022 | 10:00 - 12:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 10/11/2022 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 14/11/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib