Meldingsplichten (voor cijferberoepers) anno 2023

In dit seminarie wordt dieper ingegaan op de uitgebreide meldingsplichten ten name van de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger zijnde de accountant of belastingadviseur. Hierbij komen o.a. aan bod: 

1. Betalingen aan belastingparadijzen

Vennootschappen zijn conform artikel 307, §1/2 WIB92, onder bepaalde voorwaarden, gehouden tot het indienen van een formulier 275F voor de betalingen die zij verrichten naar belastingparadijzen. Deze aangifteplicht kende recent heel wat evoluties. Aan de hand van praktische voorbeelden krijgt u de regeling toegelicht. Hierbij wordt nagegaan welke voorwaarden u dient na te leven en wat de consequenties zijn bij niet-naleving van de aangifteplicht.

2. De meldingsplicht voor ‘agressieve’ grensoverschrijdende planning

Via de implementatie van de DAC 6-richtlijn (via de Wet van 20 december 2019) zijn accountants, advocaten en andere beroepsbeoefenaars er toe gehouden om met ingang van 1 januari 2021 agressieve planningsconstructies te melden. De invloed van de meldingsplicht mag niet onderschat worden. Zo is de lijst van de te rapporteren fiscale constructies heel breed en berust de meldplicht op alle intermediairs (banken, accountants, bedrijfsrevisoren, advocaten, de belastingplichtige, …) 

Dat de rechtsgeldigheid van de Wet op de helling staat blijkt uit de diverse verzoeken tot schorsing van de federale omzetting van de DAC6-richtlijn. Op 17 december 2020 werd een eerste verzoek ingediend bij het Grondwettelijk Hof ontvankelijk verklaard wegens laattijdige indiening. Ook werd er een verzoek tot schorsing ingediend tegen de Vlaamse, Brussels en Waalse omzettingsregeling van DAC6.  Medio vorig jaar besliste het Grondwettelijk Hof nog om 2 bepalingen van de federale DAC 6-implementatiewet te vernietigen. Daarnaast heeft het Hof 5 prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie en heeft de Raad van State op 10 mei 2023 het KB van 20 mei 2020 integraal vernietigd wat inhoudt dat er een nieuwe boeteschaal moet worden opgesteld ingeval de meldingsplicht niet wordt nageleefd. De saga van DAC-geschillen is dus nog niet afgesloten. 

Omdat er nog veel onzekerheden en grijze zones bestonden, heeft de fiscale administratie een uitgebreide circulaire geschreven. De FAQ bevat informatie over o.a. de definitie van intermediairs, Wanneer melden?, Welke gegevens melden?, Aan wie melden?, …

3. Meldingsplicht in het kader van de WCO

In gevolg van het nieuwe artikel XX 23 §3 WER zijn beroepsbeoefenaars ertoe gehouden om de onderneming schriftelijk in te lichten wanneer “die in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de economische activiteit van de schuldenaar in het gedrang kunnen brengen". Wat zijn gewichtige en overeenstemmende feiten? Wat indien de meldingsplicht wordt genegeerd? Kan artikel 458 van het Strafwetboek worden toegepast ten aanzien van de beroepsbeoefenaar? 

4. UBO-register

Het UBO-register verzamelt informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trust en fiducieën of ermee vergelijkbare juridische entiteiten. In het licht van de Europese antiwitwaswetgeving zijn alle bestuurders van ondernemingen (niet natuurlijke personen) gehouden tot het opnemen van gedetailleerde informatie betreffende de uiteindelijke begunstigden in een elektronisch UBO-register en deze jaarlijks te bevestigen. 

Tot voor kort kon het UBO-register geraadpleegd worden door de “bevoegde autoriteiten”, door de entiteiten die onder de UBO-plicht vallen en door “elk lid van de bevolking”. Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van 22 november 2022 wordt de toegang tot het UBO-register beperkt voor het grote publiek. Via de Wet en het KB van 8 februari 2023 wordt bepaald dat het UBO-register enkel toegankelijk kan zijn voor de natuurlijke personen of rechtspersonen die een legitiem belang kunnen aantonen. De wetgever heeft ook van het moment gebruik gemaakt om een aantal elementen uit de Vijfde Antiwitwasrichtlijn (2019/2177/EU) om te zetten. 

Tijdens dit seminarie krijgt op gestructureerde wijze de stand van zaken anno 2023.

5. Antiwitwaswetgeving

De Federale antiwitwaswetgeving is het resultaat van een reeks Europese richtlijnen. Op 12 november 2018 werd de zesde Antiwitwasrichtlijn gepubliceerd door de Europese Unie. Deze sleutelt in het bijzonder aan het repressieve luik inzake de strafbaarstelling die binnen de Europese Unie moet worden nagestreefd. Hierin komen o.a. de strafbare deelneming aan witwassen, de aansprakelijkheid van rechtspersonen, de verbeurdverklaring van illegale vermogensbestanddelen, aflijning van de rechtsmacht en strafrechtelijke sancties aan bod. 

Slechts 6 maanden eerder werd de tekst van de vijfde antiwitwasrichtlijn goedgekeurd door Raad en het Europees Parlement. De nieuwe richtlijn omvat de uitbreiding van het toepassingsgebied, toegang tot informatie betreffende uiteindelijk begunstigden, beperking van het anoniem gebruik van prepaidkaarten, virtuele munten, versterkte cliëntenonderzoeksmaatregelen voor betrekkingen met landen met een hoog risico en bescherming van klokkenluiders. Via de Wet van 20 juli 2020 werd de richtlijn geïmplementeerd in het Belgisch nationaal recht. 

Omdat de Antiwitwaswetgeving een enorme impact heeft op zowel de cijferberoeper als zijn cliënt achten wij het opportuun om een stand van zaken te geven van de Antiwitwaswetgeving. 

De witwasreglementering vereist dat er interne gedragslijnen en procedures worden opgesteld. Ook moeten er binnen het kantoor interne verantwoordelijken aangeduid worden en moeten de medewerkers permanent opgeleid worden. Om haar deelnemers een helpende hand te bieden bij het opstellen en het uitvoeren van gedragslijnen, procedures en interne controles heeft het ITAA een AWW handleiding met beslissingsbomen en formulieren gepubliceerd. 

De volledige Antiwitwaswetgeving toelichten kan niet binnen het tijdsbestek van deze cursus maar wij geven wel een overzicht van de voornaamste verplichtingen en meldingen binnen deze wetgeving.

6. Melden van buitenlandse rekeningen aan het CAP

Via de Wet van 14 april 2011 werd het Centraal Aanspreekpunt van Rekeningen en Financiële Contracten (CAP), zijnde een database beheerd door de Nationale Bank van België, opgericht. Initieel werd het CAP opgericht als hulpmiddel in de strijd tegen fiscale fraude. De herhaalde wetswijzigingen sinds 2011 hebben het toepassingsgebied aanzienlijk uitgebreid zodoende dat één van de verplichtingen bestaat uit het melden van buitenlandse rekeningen.

 • Hoe moet je een pas geopende buitenlandse bankrekening melden? Kunnen eerder meegedeelde gegevens aan het CAP m.b.t. buitenlandse rekeningen verbeterd of aangevuld worden?
 • Hoe moet een buitenlandse rekeningen op naam van meerdere personen worden aangegeven?  
 • Hoe moeten de buitenlandse rekeningen van een minderjarig kind worden aangegeven? Wat bij verhuis naar het buitenland?
 • Moet een buitenlandse crypto-rekening aangegeven worden? Wat bij niet-aangifte? 


7. Betalingsaanbieders: nieuwe meldingsplicht vanaf 1 januari 2024

De Wet van 7 april 2023 legt banken en betalingsdienstaanbieders de plicht op om met ingang van 1 januari 2024 de gegevens van grensoverschrijdende betalingen binnen de EU te melden aan de belastingadministratie. 

Wij lichten toe welke transacties gemeld moeten worden.

Bestuurder – vennoot Van Coile & Partners
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 12/12/2023 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 12/12/2023 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 14/12/2023 - za 14/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB