Laadpalen: aspecten van directe en indirecte belastingen - E-SEMINARIE

Om de vergroening van de autofiscaliteit te versnellen heeft de wetgever een akkoord bereikt om het bedrijfswagenpark te elektrificeren vanaf 2026. Via de Wet van 25 november 2021 heeft zij een reeks nieuwe maatregelen gepubliceerd. Hieruit is al snel gebleken dat de elektrische bedrijfswagens (straks) het voorwerp van de strategie zal uitmaken. 

Om belastingplichtigen te stimuleren om zoveel mogelijk te kiezen voor koolstofemissievrije wagens, worden goede laadfaciliteiten thuis, op het werk en onderweg steeds meer onmisbaar. Via de hervorming van de autofiscaliteit en de invoering van de aanzienlijke stimuli voor elektrische wagens hoopt de wetgever op een forse stijging van het plaatsen van laadpalen. 

Tijdens dit seminarie krijgt u op een praktische wijze een overzicht van zowel de aspecten van inkomstenbelastingen alsook de btw-aspecten die verbonden zijn aan de levering en installatie van een laadstation. Ook wordt nagegaan of er fiscale gevolgen zijn verbonden aan het opladen van een elektrisch voertuig.
 
Vooreerst  wordt dieper ingegaan op de aspecten van inkomstenbelastingen. Via de Wet van 25 december 2021 heeft de wetgever o.a. voorzien in een fiscaal kader voor laadstations voor elektrische wagen. Dit kader is gesteund op volgende pijlers:  

 • het plaatsen van laadstations voor privégebruik; 
 • het plaatsen van publiek toegankelijke laadstations; 
 • een belastingvermindering voor particulieren die een laadstation voor hun elektrisch voertuig plaatsen. 

Eind december publiceerde de fiscale administratie een uitgebreide circulaire die dieper ingaat op de fiscale vergroening van de mobiliteit, waaronder het plaatsen van laadstations. In dit seminarie krijgt u o.a. antwoord op volgende vragen: 

 • Welke maatregelen werden genomen om de privépersonen en de bedrijven bij het plaatsen van een intelligente laadpaal een financieel duwtje in de rug te geven? Wat zijn precies de voorwaarden voor de toekenning van die premies? 
 • Zijn de beroepskosten verbonden aan het plaatsen van laadstations ten huize van de privéwoning aftrekbaar? Zullen de laadpalen volledig als beroepskosten aftrekbaar zijn (voor 100 %) of moeten ze de coëfficiënt inzake de aftrekbaarheid volgen die van toepassing is op de wagen die aan de laadpaal in kwestie wordt opgeladen? Wat moet er in dat laatste geval gebeuren met laadpalen die beschikbaar worden gesteld voor verschillende gebruikers of zelfs voor klanten?
 • Welke investeringen vallen onder de nieuwe maatregel van “verhoogde kostenaftrek”? Wat met een netwerk dat tegelijk laadstations omvat die aan de voorwaarden voldoen maar die ook laadstations omvat die niet aan de voorwaarden voldoen?
 • Aan welke voorwaarden moeten de investeringen voldoen opdat er kan genoten worden van de verhoogde kostenaftrek? Welk fiscaal voordeel wordt toegekend? Hoe wordt de verhoogde aftrek gespreid in de tijd? Mag de aanvullende afschrijving buiten beschouwing gelaten worden bij het bepalen van de latere meer- of minderwaarden op de laadstations? 
 • Wat indien het laadstation wordt afgeschreven voor een belastbaar tijdperk zonder dat deze operationeel en publiek toegankelijk is geweest in de loop van dat belastbaar tijdperk? Wat indien het laadstation eveneens van subsidies geniet?
 • Kunnen laadstations lineair worden afgeschreven over 4 jaar? 
 • Hoe ziet de nieuwe belastingvermindering voor particulieren die een laadstation voor elektrische voertuigen plaatsen eruit? Wat zijn de voorwaarden? Hoeveel bedraagt de belastingvermindering? Hoe wordt de belastingvermindering berekend? Waar moet het laadstation worden geplaatst? Welke bewijsstukken moeten ter beschikking worden gehouden? Op welke uitgaven is de belastingvermindering niet van toepassing? Kan de belastingvermindering voor verschillende jaren worden toegepast? Is de belastingvermindering terugbetaalbaar of overdraagbaar?
 • Wanneer kan een laadstation als publiek toegankelijk worden beschouwd? 
 • Hoe kunnen “gangbare openingstijden” worden gedefinieerd? 
 • Zijn er minimumtijden per dag die als “gangbare openingstijd” kunnen worden beschouwd? 
 • Is het toegestaan dat een onderneming bijvoorbeeld maar één dag in de week effectief zijn parking openstelt?
 • Kan de plaatsing van een laadpaal aanleiding geven tot een verhoging van het kadastraal inkomen? Of kan dit beschouwd worden als een energiebesparende investering? 
 • Kan een kleine vennootschap voor nieuwe laadstations de gewone eenmalige investeringsaftrek genieten?  Zijn er beperkingen aan het recht op investeringsaftrek?


Voorts worden de btw-aspecten besproken. 
Zo publiceerde de fiscale administratie eind december 2021 een circulaire waarin ze de btw-regels die van toepassing zijn op de levering en installatie van een laadstation, het opladen van een elektrisch voertuig en het recht op aftrek van de btw toelicht. Aan de hand van concrete voorbeelden krijgt u een overzicht van deze nieuwe regeling. Volgende vragen komen hierbij o.a. aan bod: 

 • Wat is de aard van de handeling van een levering en plaatsing van een laadstation? 
 • Welk btw-tarief wordt gehanteerd op de levering met plaatsing van een laadstation? 
 • Is het verlaagd btw-tarief van 6% mogelijk? 
 • Wat als de leverancier van laadstations na het leveren en het plaatsen ook instaat voor het onderhoud? 
 • Is de aankoop-btw bij een installatie van een laadstation bij een onderneming aftrekbaar? 
 • Is de aankoop-btw bij een installatie van een laadstation bij een werknemer aftrekbaar?
 • Wat is de aard van de handeling bij het opladen van elektrische voertuigen via een laadstation? Kan er een onderscheid gemaakt worden tussen (semi-)publieke laadstations en laadstations die ter beschikking worden gesteld van werknemers? 
 • Welke verschillende oplossingen worden aangeboden door de eMP’s om de werknemer te vergoeden voor het opladen van elektriciteit via een laadstation bij de werknemer thuis? 
 • Wat zijn de btw-gevolgen in hoofde van de werknemer? 
 • Welk btw-tarief wordt gehanteerd op de levering van elektriciteit? 
 • Bestaat er een aftrekbeperking voor het verschaffen van elektriciteit via laadstations in hoofde van de onderneming? 


Wenst u een volledig overzicht van de fiscaliteit over laadstations? Aarzel dan niet en schrijf u in voor dit ongetwijfeld interessant seminarie. 

Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS
Tax Consultant VGD, Prof. FHS
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 17/05/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 19/05/2022 - ma 30/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib