Investeren in een (innovatieve) KMO: wat zijn de mogelijkheden? - E-SEMINARIE

Door de lage rentes op de traditionele spaarproducten vinden meer en meer particuliere beleggers hun weg naar de bedrijven. Uit een rondvraag van De Tijd blijkt dat vorig jaar via crowdlening 85 miljoen euro naar de Belgische bedrijven vloeide. 

Anderzijds zijn ook heel wat ondernemingen op zoek naar extra kapitaal. Een aantal bedrijven zijn door de corona-crisis in financieel woelig water terecht gekomen. Stillaan herstellen bedrijven zich, maar de nood aan (extra) cash is meer dan ooit aanwezig. Daarnaast blijkt uit de meest recente cijfers van VLAIO dat onze Vlaamse ondernemingen innovatiever zijn dan ooit tevoren. Voor deze nieuwe innovatieve projecten is uiteraard eveneens nood aan extra financiële middelen. 

Een eerste mogelijkheid bij de zoektocht naar financiële middelen is de klassieke banklening. Maar alternatieve financieringsmiddelen zoals winwinlening, tax shelter, crowdfunding worden steeds populairder. Ook de overheid voorziet in heel wat maatregelen om privégelden richting de bedrijven te faciliteren. In de programmawet die eind vorig jaar nog in het Belgische Staatsblad is verschenen, heeft de overheid de grenzen inzake tax shelter voor starters en groeibedrijven verdubbeld.

Tijdens dit seminarie wordt nagegaan hoe een ondernemer op financieel en fiscaal vriendelijk vlak aan financiële middelen kan geraken en welke financiële en/of fiscale voordelen er zijn voor de ontlener. 

Zowel de federale als Gewestelijke overheden proberen via diverse incentives zo veel mogelijk privégelden richting deze ondernemingen te laten vloeien. Door de vele maatregelen is het echter niet altijd duidelijk meer wat de mogelijkheden zijn en welke maatregelen eventueel kunnen worden gecombineerd. 

Sinds 1 september 2006 bestaat in het Vlaamse Gewest het systeem van de “winwinlening”. Deze bijzondere vorm van financiering maakt het de kmo’s gemakkelijker om goedkoop aan geld te geraken. De investeerders krijgen een mooie rentevergoeding en op de koop toe een jaarlijks of eenmalig belastingkrediet. Het fiscaal stelsel van de winwinlening werd door diverse decreten bijgestuurd, recent nog door een Decreet van 2 oktober 2020 dat tevens de weg voor de Vlaamse regering heeft geëffend om, gelet op de coronacrisis, bepaalde, tijdelijke aanpassingen door te voeren. 

Het Waals Gewest kon niet achterwege blijven en riep via het Decreet van 28 april 2016 het belastingkrediet “Coup de pouce” in het leven. Om het privéspaargeld te mobiliseren in het voordeel van de startende ondernemers krijgen inwoners van het Waals Gewest, indien voldaan is aan de voorwaarden, een belastingkrediet van 4% op de uitgeleende bedragen. Het stelsel is op verschillende punten aangepast bij Waals decreet van 17 december 2020. De aanpassingen houden onder meer in dat meer ondernemingen als kredietnemer in aanmerking kunnen komen, dat de partijen een grotere vrijheid krijgen wat de modaliteiten van de lening betreft en dat de kredietgever soms uitzicht krijgt op een eenmalig belastingkrediet van 30 %. 

In de nasleep van de covid-19-pandemie, heeft ook het Brussels Gewest haar eigen systeem ontwikkeld, nl. de “proxi-lening”. Het doel van deze lening bestaat er ook in om kmo’s te ondersteunen in hun liquiditeitsbehoeften. Indien alle voorwaarden voldaan zijn, kunnen de geldverstrekkers genieten van een belastingkrediet van 4%. 

Starters en groeibedrijven kunnen in tijdens hun eerste levensjaren en in hun verder groeiverhaal kapitaal ophalen via het systeem van tax shelter voor starters/groeibedrijven. Wat zijn hier de spelregels en wat zijn de verschillen met andere systemen zoals onder meer winwinlening of het vriendenaandeel? Binnen welke grenzen kan worden geïnvesteerd en is een combinatie met andere vormen van crowdlening mogelijk? 

Anders dan de corona-tax shelter, is het vriendenaandeel een definitieve maatregel  die in het winwinleningsdecreet werd ingevoegd middels het decreet van 27 november 2020. Familie en vrienden krijgen dankzij dit initiatief een fiscaal duwtje in de rug om hun spaargeld te investeren in kmo's en zo de kapitaalstructuur van bevriende onderneming te versterken. Het belastingkrediet wordt standaard vastgelegd op 2,5% gedurende 5 jaar. 

Tot slot wordt er dieper ingegaan op het stelsel van de crowdfunding. Mede dankzij de media krijgt deze techniek alsmaar meer belangstelling. In totaliteit zijn er 4 verschillende vormen van crowdfunding te onderscheiden, nl. donation crowdfunding, reward crowdfunding, crowdfunding in de vorm van een lening en crowdfunding via kapitaalinvestering. 

In het seminarie krijgt u een overzicht van de toepassingsmodaliteiten van de verschillende stelsels, daarbij komen o.a. volgende vragen aan bod: 

 • Wie kan genieten van het stelsel van de tax shelter voor starters/groeibedrijven, winwinlening, coup de pouce, proxi-lening, vriendenlening of heropstartlening?
 • Wat zijn de kenmerken van de verschillende stelsels?
 • Hoeveel bedraagt de looptijd? 
 • Hoeveel kan er maximaal geleend worden? Is cumul met de verschillende regimes mogelijk?
 • Hoe vraagt u de stelsels aan? 
 • Welk belastingvoordeel is er verbonden aan het toestaan de leningen?
 • Wat brengt de lening op voor de kredietverstrekker? 
 • Wat als de onderneming failliet gaat?
 • Wat is het verschil tussen de corona-tax shelter en de taxshelter voor startende ondernemingen en groeibedrijven? 
 • Welke invloed hebben kapitaalverminderingen en dividenduitkeringen op het belastingvoordeel van het vriendenaandeel? Tot welke sanctie leidt een kapitaalvermindering en dividenduitkering? 
 • Hoe gebeurt de verwerking in de fiscale aangifte? Zijn er er fiscale attesten nodig?
   
Head of Structuring, Tax and Accounting, ION Develop different, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 14/03/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 17/03/2022 - zo 13/10/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib