Insolventie (Ondernemingen in moeilijkheden)

De wet van 7 juni 2023 tot omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn (EU-Richtlijn 2019/1023) heeft per 1 september 2023 ingrijpende wijzigingen aan het insolventierecht aangebracht. 

In de eerste plaats heeft voormelde wet de nieuwe gerechtelijke ontbindingsgrond ingevoerd. Vanaf 1 september 2023 kunnen ondernemingen die voldoen aan de faillissementsvoorwaarden, onder bepaalde voorwaarden, ook gerechtelijk worden ontbonden. Na de ontbinding van de onderneming start noodzakelijkerwijze de vereffeningsprocedure.

De concrete uitwerking van de ontbindingsprocedure leidt tot een aantal vraagstukken, onder meer wat de verzoekers, toepassingsvoorwaarden en gevolgen van de nieuwe ontbindingsgrond betreft. Volgende vragen worden in het seminarie beantwoord:

 • Wat is het verschil tussen een faillissement en een (gerechtelijke) ontbinding? Wie heeft welke voordelen bij welke procedure?
 • Welke taken zijn weggelegd voor een curator in een faillissementsprocedure en welke voor een vereffenaar in het geval van een gerechtelijke ontbinding met aanstelling van een     vereffenaar? Hebben de curator en de vereffenaar dezelfde bevoegdheden? Wie betaalt de kosten van de curator/de vereffenaar?
 • Wie zijn de initiatiefgerechtigden tot de nieuwe ontbindingsgrond?
 • Wat zijn de materiële toepassingsvoorwaarden van de nieuwe ontbindingsgrond? Wie beoordeelt of de voorwaarden zijn vervuld? 
 • Ontbinding gevolgd door onmiddellijke sluiting van de vereffening, maar enkel voor verenigingen en stichtingen, niet voor vennootschappen?

Ook de regels in verband met het collectief akkoord werden door de wet van 7 juni 2023 gewijzigd. Bedoeld is de gerechtelijke reorganisatieprocedure waarbij een schuldenaar met het oog op het behoud van zijn onderneming met de schuldeisers een akkoord tracht te bereiken over een reorganisatieplan. Nieuw is dat er voortaan twee afzonderlijke procedures bestaan, enerzijds voor kleine en middelgrote ondernemingen en anderzijds voor grote ondernemingen. De checklist terzake werd inmiddels als bijlage bij het KB van 24 september 2023 gepubliceerd.

De wet van 7 juni 2023 heeft eveneens een nieuwe regeling ingevoerd betreffende de automatische kwijtschelding van restschulden na faillissement. In het seminarie wordt deze regeling besproken. 

Komen verder nog aan bod:

 • de wijzigingen aan de procedure in verband met de overdracht onder gerechtelijk gezag;
 • de aanstelling van de herstructureringsdeskundige
 • de herrijzenis van het stil faillissement (of de pre-pack) onder de nieuwe naam van de "besloten voorbereiding van het faillissement";
 • de introductie van het begrip "kapitaalhouder" in het insolventierecht;
 • de (bijkomende) rollen die de Belgische wetgever toekent aan de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden;
 • de terminologische aanpassingen aan de regels die specifiek gelden voor het geval een vrije beroepsbeoefenaar verwikkeld is in een insolventieprocedure (KB van 13 augustus 2023).
   
Partner Racine Advocaten
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 6/06/2024 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 6/06/2024 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 10/06/2024 - ma 10/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Insolventie