Incentives voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie: toelichting van de fiscale aspecten

Ondernemingen zetten meer en meer in op innovatie en duurzaamheid. Interne processen, productie- en leveringsprocessen worden geoptimaliseerd. Tijdens het seminarie zullen onze sprekers in detail ingaan op de fiscale incentives voor O&O en innovatie, nl. de aftrek voor innovatie-inkomsten, de investeringsaftrek en het belastingkrediet voor O&O, het belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers en de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Hierbij zal de nodige aandacht worden besteed aan de samenhang tussen de diverse incentives en de mogelijke impact van de minimumbelasting van 15% die vanaf 2024 zal worden ingevoerd voor de grootste multinationals met een omzet van meer dan 750 mEUR.

De wetgever heeft via de Wet van 9 februari 2017 de aftrek voor innovatie-inkomsten ingevoerd. De innovatieaftrek is een aantrekkelijk fiscaal regime om innovatie door ondernemingen aan te moedigen en werd geïntroduceerd als opvolger van de octrooiaftrek. Deze aftrek zorgt voor een lage effectieve belastingdruk van slechts 3,75% op inkomsten uit octrooien of software. Zowel inkomsten uit de verkoop van producten en diensten als inkomsten uit licenties komen in aanmerking. Het succes van de innovatieaftrek blijkt duidelijk uit de diverse gepubliceerde rulings. Tijdens het seminarie zal worden ingegaan op actuele thema’s: 

 • Toepassingsvoorwaarden: Volstaat een Belgisch octrooi? Of is het aan te raden om een Europees octrooi aan te vragen? Kan de aftrek worden genoten voor octrooien in aanvraag? Moet voor software een bindend advies bij Belspo aangevraagd worden? Kan de aftrek worden toegepast op intern ontwikkelde software? Wordt het fiscaal voordeel beperkt indien het intellectueel eigendomsrecht extern is verworven of indien het onderzoek wordt uitbesteed? 
 • Berekening: Hoe optimaal gebruik maken van de berekeningsmodellen voor octrooien en software? Wat zijn de verschillen tussen intern gebruikte software en software die extern wordt gecommercialiseerd? 
 • Rulingpraktijk: In welke gevallen is het aangewezen om een ruling aan te vragen? Hoe verloopt een rulingaanvraag? Aan welke vragen kan men zich verwachten? Hoe lang is een ruling geldig? Hoe pak je best de verlenging van een bestaande ruling aan? 

Milieuvriendelijke investeringen in immateriële en materiële activa voor O&O komen in aanmerking voor de investeringsaftrek voor O&O. Dit zorgt voor een fiscale aftrek bovenop de afschrijvingen. De eenmalige investeringsaftrek bedraagt 13.5% van de aanschaffingswaarde van de activa. De gespreide investeringsaftrek bedraagt 20.5% van de jaarlijkse afschrijving. Het fiscaal voordeel kan ook worden genoten onder vorm van het belastingkrediet voor O&O, dat onder bepaalde voorwaarden zelfs terugbetaalbaar is. De volgende topics zullen behandeld worden:

 • Welke investeringen komen in aanmerking? Geldt de aftrek ook voor geactiveerde O&O-kosten? 
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de toepassing van het belastingkrediet tegenover de investeringsaftrek? 
 • Welke formaliteiten moeten vervuld worden?

Buitenlandse onderzoekers die tijdelijk in België komen meehelpen aan een innoverend proces kunnen tijdelijk genieten van het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers dat werd ingevoerd door de Programmawet van 27 december 2021. De betrokkenen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een (niet-belastbare) vergoeding voor bepaalde kosten eigen aan de werkgever ontvangen die forfaitair wordt vastgesteld op 30 % van hun bezoldiging met een maximum van 90.000 EUR per jaar.  In een circulaire van 6 mei 2022 gaat de Administratie uitgebreid in op de twee stelsels (voor ingekomen belastingplichtigen en voor ingekomen onderzoekers) die met ingang van 1 januari 2022 zijn ingevoerd. Voornamelijk haar commentaar op de minimale bezoldigingsvoorwaarde die in het eerste stelsel geldt, springt in het oog. De spreker zal tijdens het seminarie dieper ingaan op volgende vragen:

 • Wie komt in aanmerking voor dit regime? 
 • Wat zijn de toepassingsvoorwaarden?
 • Wat is het fiscaal voordeel van de regeling? 
 • Hoe lang kan er van het stelsel worden genoten? 
 • Kunnen de uitgaven worden aangemerkt als kosten eigen aan de werkgever? 
 • Wat moet er worden verstaan onder terugkerende uitgaven? 
 • Hoe ziet de aanvraagprocedure eruit? 

Werkgevers die onderzoekers tewerkstellen kunnen genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Deze maatregel kent een groot succes, zoals blijkt uit de toenemende kostprijs van de vrijstelling (meer dan 1 miljard EUR in inkomstenjaar 2021). Maar er worden ook zeer strenge fiscale controles gevoerd. Bovendien staat ook een grondige hervorming van de vrijstelling in de steigers. Tijdens het seminarie zal dieper worden ingegaan op volgende vragen: Wie komt in aanmerking? 

 • Wat is een Young Innovative Company?
 • Wat zijn de toepassingsvoorwaarden? 
 • Hoeveel bedraagt de vrijstelling? 
 • Wat is het standpunt van de fiscus en de rechtspraak?
 • Is de vrijstelling cumuleerbaar met het belastingkrediet voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling? 
 • Hoe ziet de aanvraagprocedure eruit? 

Tijdens dit seminarie worden de  toepassingsmodaliteiten en standpunten van de rulingdienst, rechtspraak en rechtsleer aan de hand van toepassingsvoorbeelden toegelicht. De sprekers geven ook tips en advies waar men moet op letten en hoe men innoverend ondernemen kan optimaliseren
 

Advocaat, Tax & Tax dispute resolution bij Monard Law
Advocaat-vennoot bij Monard Law
Senior Manager Vialto
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 9/05/2023 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 9/05/2023 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 11/05/2023 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib