Huwelijksvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht. Principes van erfrecht (2 sessies) - E-SEMINARIE

De lessenreeks Successieplanning richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die zich wensen te bekwamen in vermogens- en successieplanning. Om die reden ligt de klemtoon op de basisbeginselen die de planning beheersen. Bijgevolg is de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook een opportuniteit voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels en basisprincipes betreffende één of meer aangeboden topics.

De lessenreeks start met enkele sessies waarin de aandacht wordt gevestigd op de principes van het erfrecht, het vermogensrecht en het successierecht. Daarna wordt onderzocht op welke wijze testament, schenking en huwelijkscontract instrumenten kunnen zijn van successieplanning. Hoe het vermogen een bepaalde bestemming geven en er toch zo lang mogelijk controle op uitoefenen, is een vraag die in deze lessenreeks ook een antwoord krijgt. Speciale aandacht krijgt ook het item van de overdracht van een familiale onderneming.

Deelnemers die zich inschrijven voor de volledige lessenreeks, ontvangen gratis het standaardwerk “Praktijkgids successieplanning” van professor mr. Jos Ruysseveldt. Zij betalen 1.200 euro voor de volledige reeks.

Afzonderlijke inschrijving op één of meer sessies is mogelijk. Van de deelnemers die zich afzonderlijk inschrijven voor de uiteenzettingen over de ‘planningsinstrumenten en controlemechanismen‘ wordt verwacht dat zij de basisprincipes van erf- en vermogensrecht kennen.

Een successieplanning door gehuwden of door samenwonenden moet rekening houden met de vermogensregeling die de gehuwde of samenwonende partners in het verleden zijn overeengekomen. Hebben gehuwde partners geopteerd voor een stelsel van scheiding van goederen, voor een stelsel met gemeenschappelijke goederen of zijn ze onderworpen aan het wettelijk huwelijksgoederenstelsel? Wat is het statuut van de goederen die ieder van hen afzonderlijk of samen bezitten? Kan een bestaand huwelijksstelsel gewijzigd worden en hoever kunnen de partners daarin gaan?

Wat de wettelijk samenwonenden betreft, rijst de vraag welke regelingen zij in het licht van een successieplanning kunnen opnemen in een vermogensrechtelijke overeenkomst.

Tevens moet rekening gehouden worden met de erfrechtregeling die opgenomen is in het Burgerlijk Wetboek. Wie zijn de wettelijke erfgenamen? Hoe wordt het vermogen onder hen verdeeld bij afwezigheid van enige planning? Over welke rechten beschikt de langstlevende echtgenoot? Wat houdt het wettelijk vruchtgebruik in, wanneer en hoe wordt het vruchtgebruik omgezet in kapitaal? Welk zijn de rechten van de samenwonende partner, stief- en adoptiekinderen? Kan je kinderen onterven? Hoe wordt de wettelijke reserve en het beschikbaar deel berekend?

Advocaat-vennoot Cazimir Advocaten, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 240,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
di 9/02 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.