Kalender

ma 03/10/2022

18:00 - 21:30
Venn.R.- Algemene Bepalingen

- Docent: Goossens Wim

ma 10/10/2022

18:00 - 21:30
Venn.R.- De BV - De Coöperatieve vennootschap

- Docent: Roseleth Jo

ma 17/10/2022

18:00 - 21:30
Venn.R.- De NV

- Docent: Hallemeesch Nick

ma 24/10/2022

18:00 - 21:30
Venn.R.- De maatschap - VOF - De stichting en commanditaire vennootschap

- Docent: Demarez Dominique

ma 07/11/2022

18:00 - 21:30
Venn.R.- Bestuurdersaansprakelijkheid

- Docent: Mulliez Philippe

ma 14/11/2022

18:00 - 21:30
Venn.R.- Financieel Plan, liquiditeitstesten

- Docent: Huybrechts Patrick

ma 21/11/2022

18:00 - 21:30
Venn.R.- Conflicten en geschillenregeling

- Docent: Mulliez Philippe

ma 28/11/2022

18:00 - 21:30
Venn.R.- De vzw

- Docent: Spitaels Benoit

ma 05/12/2022

18:00 - 21:30
Venn.R.- Herstructurering - Omzetting van vennootschappen - ontbinding

- Docent: Spruyt Eric

ma 12/12/2022

18:00 - 21:30
Venn.R.- Herstructurering - Omzetting van vennootschappen - ontbinding

- Docent: Spruyt Eric

di 28/02/2023

Venn.R. - Einde terbeschikking stelling opnames