Gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving in het Vlaams, Waals en Brussels Gewest - E-SEMINARIE

De gesplitste aankoop is een techniek van vermogensplanning waarbij de eigendom van een onroerend goed gesplitst wordt aangekocht, bijvoorbeeld de ouders voor het vruchtgebruik en de kinderen voor de blote eigendom. De kinderen financieren hun aankoop van de blote eigendom  met geld dat hun ouders hen voorafgaandelijk hebben geschonken. Bij het overlijden van de ouders zal, vanuit burgerrechtelijk standpunt, het vruchtgebruik uitdoven en zullen de kinderen automatisch en van rechtswege volle eigenaar worden van het onroerend goed. Fiscaal zal het onroerend goed echter op basis van een wettelijke fictie voor de volle eigendom in de nalatenschap van de vruchtgebruiker vallen en als dusdanig in volle eigendom belastbaar zijn op het moment van overlijden van de vruchtgebruiker. Tenzij de blote eigenaar kan aantonen dat de aankoop geen bedekte bevoordeling betreft. Sinds 2013 stelde  de federale fiscale administratie strenge voorwaarden aan dit tegenbewijs. In september 2019 heeft de federale administratie haar standpunt herzien. In juli 2020 werd dit standpunt verder aangepast. Dit alles komt in deze causerie uitgebreid aan bod. 

Het federale standpunt is in principe enkel van toepassing in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het  Vlaams Gewest heeft Vlabel over het voornoemde tegenbewijs een nieuw standpunt gepubliceerd waarin hij rekening houdt met het arrest van 12 juni 2018 waarin de Raad van State zijn eerder standpunt over deze materie heeft vernietigd. Ook de actuele situatie in het Vlaams Gewest wordt in deze causerie ten gronde geanalyseerd. Er zal daarbij duidelijk worden dat Vlabel zich geenszins heeft laten inspireren door het federale niveau en meer zelfs, er fundamentele verschillen bestaan.

Naast de gesplitste aankoop zal ook de gesplitste inschrijving aan bod komen. Er zijn immers ook op dat punt aandachtspunten te signaleren voor de praktijk.

Bijzonder in deze causerie zijn de talrijke illustraties met cijfervoorbeelden en de aandacht voor tot op heden weinig belichte vragen als: wat als er aan het vruchtgebruik wordt verzaakt? Wat als het onroerend goed wordt verkocht? Zijn er redmiddelen bij een ‘foute’ gesplitste aankoop? …  

Advocaat Huber Crommen Geelhand Barbaix, Gastprofessor Universiteit Hasselt
Prijs:
€ 100,00

Het seminarie duurt 1,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 

 

ma 1/02/2021 | 10:00 - 11:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 3/02/2021 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib