Fusies en splitsingen in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: wat is nieuw? - E-SEMINARIE

Reorganisaties blijven meer dan ooit het fiscale werkveld domineren. Deze verrichtingen zijn veelal economisch en operationeel gedreven, maar kunnen aanzienlijke negatieve fiscale gevolgen hebben indien de implementatie ervan niet adequaat gebeurt. 

De vennootschapswetgeving inzake herstructureringen was tot 2012 een wirwar van onduidelijke regelgeving. Door de Wet van 8 januari 2012 werd de Europese fusierichtlijn geïmplementeerd in het Belgisch wetboek. Hiermee werd een eerste stap gezet om het een en ander ter zake op een rijtje te zetten. De regels werden een tweede maal aangepast via de invoering van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hierin werd de bestaande wetgeving hernomen, maar werden er ook een aantal verduidelijkingen opgenomen om vragen die in de praktijk rijzen op te lossen. De wetgever beoogde vereenvoudiging en modernisering, maar de toekomst zal uitwijzen of de wetgeving “de praktijk en de tand des tijds” zal doorstaan. 

Op vennootschapsrechtelijk vlak rijzen o.a. volgende vragen: 

  • Hoe ziet de nieuwe wetgeving voor fusies en splitsingen eruit volgens het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen? Welke formaliteiten moeten worden nageleefd? Welke documenten moeten allemaal worden opgemaakt?
  • Wat is het gevolg van de afschaffing van het kapitaalbegrip?
  • Bij splitsing kan de vergoeding bestaat uit een opleg in geld, die beperkt is tot maximaal 10%. Hoe moet de maximale opleg in geld worden berekend in een kapitaalloze vennootschap?
  • Wat is het verschil tussen een splitsing en partiële splitsing? Welk impact heeft de hervorming van het vennootschapsrecht hierop gehad?
  • Is een 100% moeder-dochter partiële splitsing mogelijk?

Daarnaast krijgt u een overzicht van de verschillen tussen de oude en de nieuwe wetgeving

Op 17 maart 2019 werd de Wet inzake de fiscale implicaties van de wijziging van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geïmplementeerd in het Belgisch fiscale wetboeken. Tijdens dit seminarie wordt nagegaan welke implicaties deze wet heeft op de fusie en splitsing. Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de fiscale gevolgen wordt naast de wetgeving ook een overzicht gegeven van de belangrijkste rulings en andere administratieve beslissingen die zijn genomen. Ook wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste Belgische en Europese rechtspraak

Tijdens dit seminarie wordt op praktische wijze een overzicht gegeven van de vennootschapsrechtelijke en fiscale aspecten van de fusie en splitsing. Naast de theorie komt de praktijk ruimschoots aan bod en dit aan de hand van casussen waarmee de spreker in het recente verleden werd geconfronteerd.

Partner Verbanck, Plas & Partners, Docent KU Leuven (onderzoeksgroep accounting en tax), Gastdocent FHS
Notaris-vennoot Berquin Notarissen
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 9/03/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 11/03/2021 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib