Fiscale regularisatie: kroniek van een aangekondigde dood - E-SEMINARIE

Door de steeds groter wordende internationale gegevensuitwisseling voelen fraudeurs zich meer en meer in het nauw gedreven gedreven. Het is duidelijk dat de informatie over buitenlandse tegoeden zeer vlot begint binnen te komen bij de Belgische fiscus. Maar ook de financiële wereld zelf is zeer huiverachtig geworden (zowel in binnenland als in buitenland) om nog tegoeden te aanvaarden waarvan de fiscale oorsprong niet duidelijk is. 

Wat herhaaldelijk werd aangekondigd is nu waarheid geworden, de permanente fiscale regularisatie blijkt toch niet permanent te zijn. Nadat de Vlaamse regeling reeds tot een einde kwam op 31 december 2020, zal nu ook de federale regeling een einde nemen op 31 december 2023. De Wet van 21 maart 2021 houdende bepalingen inzake gezinsfiscaliteit en de stopzetting van het permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2021.

Tot 31 december 2023 zal een regularisatieaangifte nog mogelijk zijn. De afhandeling van de dossiers zelf kan nog nadien gebeuren.
Het voorbereiden van een regularisatiedossier vergt enige tijd. Niet alleen moeten de nodige informatie en bewijsstukken verzameld worden, maar vooral dient een doorgedreven analyse te gebeuren van de feiten eigen aan elk dossier om de correcte omvang te kunnen bepalen.

In veel gevallen dienen buitenlandse inlichtingen te worden ingewonnen en moet er gezocht worden in het verleden om dit alles correct te kunnen inschatten en hierdoor een goed onderbouwde aangifte te kunnen indienen. 
Bovendien gaat de internationale gegevensuitwisseling steeds sneller waardoor het niet uitgesloten is dat men te laat zal zijn om “spontaan” te regulariseren.

Voor zij die nog iets op hun fiscale “kerfstok” hebben is het tijd voor actie. Dit om de klassieke stormloop op het Contactpunt regularisatie te vermijden in december 2023.

Dit seminarie geeft een overzicht. Volgende aspecten zullen achtereenvolgens aan bod komen…

 • De krachtlijnen van de huidige praktijk van regularisaties;
 • De bewijslast met betrekking tot het fiscaal verjaard kapitaal;
 • De bevoegdheid van de rechtbanken inzake fiscale regularisaties;
 • De problematiek van de oude regularisaties waarbij enkel niet verjaarde inkomsten werden geregulariseerd;
 • De verhouding tot het misdrijf witwassen;
 • Kan erfbelasting nog “geregulariseerd” worden in Vlaanderen;
 • Het einde van de regularisaties en het verdere verloop;
 •  …
   
Rechter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, gastdocent FHS
Prijs:
€ 125

Het seminarie duurt 2u

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen.
di 15/06/2021 | 13:30 - 15:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 17/06/2021 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib