Fiscale behandeling van verliezen in grensoverschrijdende situaties - E-SEMINARIE

De regels inzake de aftrekbaarheid van buitenlandse verliezen werden ingrijpend gewijzigd in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting (wet van 25 december 2017). In de nasleep van deze wijzigingen, heeft het KB van 9 december 2019 ook de aanrekeningsregels voor (buitenlandse) verliezen aangepast. De regels inzake de aftrekbaarheid van buitenlandse verliezen werden nogmaals aangepast door de wet van 27 juni 2021. Deze wet heeft ook de aanrekeningsregels voor (buitenlandse) verliezen opnieuw gewijzigd. Enerzijds werden de aanrekeningsregels uit het KB/WIB 1992 getild en geïntegreerd in het WIB92; anderzijds zijn er verschillende inhoudelijke wijzigingen, zoals de wederopname van aanrekeningsregels voor vorige beroepsverliezen. Met de overheveling van de aanrekeningsregels naar het WIB92 blijkt evenwel van alles mis te zijn, vandaar dat de hele regeling met ingang van aanslagjaar 2022 werd ingetrokken en gehercodificeerd (wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen).

De gewijzigde bepalingen werden door de Administratie becommentarieerd middels de circulaire 2021/C/97. 

Al de voormelde wijzigingen bieden een uitgelezen kans om stil te staan bij het ruimere kader van grensoverschrijdende verliesverrekening in België en om na te gaan of het huidige Belgische kader in overeenstemming is met een Europese kader.

Wat de aftrekbaarheid van buitenlandse verliezen betreft, wordt een onderscheid gemaakt naargelang de verliezen geleden zijn in buitenlandse inrichtingen of m.b.t. in het buitenland gelegen activa waarover de vennootschap beschikt en waarvan de winst bij toepassing van een DBV door België wordt vrijgesteld, dan wel of de verliezen afkomstig zijn uit buitenlandse inrichtingen of m.b.t. in het buitenland gelegen activa waarover de vennootschap beschikt en waarvan de belasting op de winst bij toepassing van een DBV wordt verminderd. Ook wordt stilgestaan bij het begrip "definitieve beroepsverliezen". In dat kader wordt ook de antimisbuikbepaling van art. 185, § 3, zesde lid WIB92 belicht. 

Een volgende topic betreft de vorige buitenlandse beroepsverliezen die geleden werden in de loop van een belastbaar tijdperk dat is aangevangen vóór 1 januari 2020. Aan bod komen zowel de verliezen verrekend met de Belgische winst of met de niet bij verdrag vrijgestelde winst als de verliezen die nog niet zijn afgetrokken.

Ten slotte wordt er ook stil gestaan bij de Belgische verliezen en de aftrek van de groepsbijdrage. Hierbij worden de mogelijkheden en aandachtspunten toegelicht op het vlak van enerzijds de verliezen geleden in vaste inrichtingen en anderzijds de definitieve beroepsverliezen van een verbonden buitenlandse vennootschap.

Het spreekt vanzelf dat de theorie geïllustreerd wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 

Transfer Pricing Advisor Vandelanotte
Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 135

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 13/06/2022 | 14:00 - 16:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 15/06/2022 - za 15/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib