Fiscaal strafrecht voor cijferberoepers

In de bedrijfseconomische wereld is het niet abnormaal dat er meer en meer een beroep wordt gedaan op cijferberoepers om de belastingplichtige bij te staan bij het vervullen van zijn boekhoudkundige en fiscale formaliteiten. Omdat belastingbetaling een “no-go” is, dringen klanten veelal aan om de minst belaste paden te betreden. Cijferberoepers liggen dus maar beter wakker van hun aansprakelijkheden bij de uitoefening van hun beroepsactiviteit.

De uiteenzetting beperkt zich tot één van deze aansprakelijkheden, nl. de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Fiscale misdrijven, en de eraan verbonden straffen, zijn opgenomen in de fiscale wetboeken. Probleem is dat er voor de gangbare principes steeds wordt verwezen naar het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering. Het is dus zeer belangrijk om minstens de grote principes van deze beide wetboeken samen te lezen met het fiscaal wetboek.

EEN GOEDE NOTIE VAN HET FISCAAL STRAFRECHT IS DAAROM ONMISBAAR !

Vooreerst zal de betekenis worden toegelicht van een aantal basisbegrippen uit het strafrecht, zo bijvoorbeeld het begrip deelneming. In dit verband kan de cijferberoeper niet enkel strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als dader, maar vaak ook als deelnemer aan de fiscale fraude van zijn cliënt. Er wordt dan ook o.a. stilgestaan bij de concepten ‘mededader’ en ‘medeplichtige’.

Verder wordt stilgestaan bij het moreel element van het fiscaal misdrijf. Fiscale misdrijven zijn slechts strafbaar indien de dader heeft gehandeld met bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden. Wat houdt dit precies in ? Aan deze voorwaarde is voldaan in geval van fraude. Wanneer is er sprake van fraude en waar ligt de grens met de belastingontduiking ?

Er wordt uiteraard ook ingegaan op de sancties, waaronder het verbod op dubbele sanctionering met administratieve en strafrechtelijke sancties, en de weerslag van dit principe op de fiscale en de strafrechtelijke procedures. Deze laatste procedure wordt ook toegelicht, met name de principes inzake opsporing, gerechtelijk onderzoek, samenwerking tussen fiscus en parket, enz…

Ook de witwasproblematiek is niet meer weg te denken. Het samengaan van fiscale fraude en witwassen wordt besproken.

Telkens wordt de theorie verduidelijkt aan de hand van voorbeelden die specifiek van toepassing zijn op cijferberoepers. In dit seminarie wordt een overzicht geboden van de evoluties en tendensen in het fiscaal strafrecht. Komen o.a. aan bod :

 • Hoe worden overtredingen van de fiscale wetgeving bestraft ?;
 • Wat zijn de gevolgen van fiscale fraude voor de fiscale procedure ?;
 • Wat is valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken en wat is fiscale valsheid in geschriften ?;
 • Wanneer en hoe kan een vermindering of vrijstelling aangevraagd worden van administratieve boeten ?;
 • Heeft de belastingplichtige het recht om te zwijgen of de verplichting om te spreken ?;
 • De link tussen fiscale misdrijven en het witwasmisdrijf;
 • De verjaring van de fiscale misdrijven en van het witwasmisdrijf;
 • Vanaf wanneer wordt een fiscaal dossier een fiscaal strafdossier ?;
 • De mogelijkheid en de contouren van een minnelijke regeling (de afkoopwet), toegepast op fiscale misdrijven en het witwasmisdrijf;
 • Het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs;
 • De preventieve en de repressieve antiwitwaswetgeving;
 • De wet tot omzetting van de Richtlijn 2018/822 m.b.t. meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6);

Ondertussen werd het wetsvoorstel van 13 maart 2019 goedgekeurd door de ministerraad. Via dit ontwerp beoogt de wetgever het bestaande Strafwetboek uit 1867 in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WIB ’92 en het BTW-wetboek. 

Tot slot krijgt u van de spreker tips en tricks om uzelf als cijferberoeper te beschermen tegen mogelijke aansprakelijkheden.
 

Advocaat Deloitte Legal, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 25/05/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 25/05/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 29/05/2023 - wo 29/05/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib