Essentiële btw-formaliteiten anno 2023

Van zodra iemand op ondubbelzinnige wijze de wil uitdrukt om op regelmatige en zelfstandige basis inkomsten uit een economische activiteit te halen, is er op btw-vlak sprake van btw-plicht. Maar het verhaal eindigt hier niet. Eens vastgesteld dat er een btw-plicht is, moet er nagegaan worden welk soort btw-plichtige men is. Het wetboek voorziet meerdere types, nl. een gewone btw-belastingplichtige, een gemengde belastingplichtige, een gedeeltelijke belastingplichtige, en een toevallige of occasionele btw-belastingplichtige. 

Vooreerst wordt het onderscheid tussen de verschillende soorten btw-belastingplichtigen kort toegelicht en wordt uiteengezet in welke gevallen er geen btw-plicht is. Eens vastgesteld dat er een btw-plicht is en welk soort btw-belastingplichtige men is, moet nagegaan worden welke btw-formaliteiten er moeten nageleefd worden.  

Btw-plichtigen zijn ertoe gehouden om een btw-aangifte in te dienen, hetzij op maandbasis hetzij op kwartaalbasis. Zowel de inkomende als uitgaande facturen moeten boekhoudkundig worden verwerkt en opgenomen in het btw-aangifte. Artikel 45 W.Btw bepaalt dat de verschuldigde belasting verminderd mag worden met de belasting van de geleverde goederen, verleende diensten, ingevoerde goederen of verrichte intracommunautaire verwervingen van goederen. Het recht op aftrek veronderstelt in beginsel wel een btw-conforme factuur. In het verleden werd het recht op aftrek meermaals geweigerd omwille van onvolledige of onregelmatige facturen. Daarnaast kon de fiscus een boete van 100% van de verschuldigde belasting opleggen. Na een aantal uitspraken van het Hof van Justitie kwam er door het “substance over form” principe te erkennen, een kentering in de beleidsvisie van de btw-Administratie. Zodoende gaf een onregelmatige factuur niet noodzakelijkerwijze aanleiding tot het verwerpen van het recht op aftrek. In een circulaire van 2017 gaf de fiscus toelichting van de gevolgen inzake de uitoefening van het recht op aftrek en het belang dat daarbij moet worden toegekend aan het bezit van een regelmatige factuur. Wat zijn de essentiële verplichtingen die op een factuur vermeld moeten staan? Is het überhaupt mogelijk om een foutieve factuur te corrigeren binnen een welbepaalde termijn? Wat zijn de gevolgen van een foutieve factuur? 

Dat het vermelden van de juiste btw-vermeldingen op de factuur een belangrijk gegeven zijn, blijkt nogmaals uit een arrest van het Hof van Justitie van 8 december 2022, waarin wordt gespecificeerd dat de vermelding “btw verlegd” een materiële voorwaarde is om het intracommunautair driehoeksverkeer toe te passen. 

In het licht van grensoverschrijdende handel kan er een onderscheid gemaakt worden tussen EU en niet-EU landen. Alle transacties met landen binnen de EU-zone moeten worden opgelijst in de opgave van intracommunautaire handelingen. Wanneer goederen worden ingevoerd kan er naast het voldoen van een aantal douaneformaliteiten een ET 14000-vergunning aangevraagd worden zodat de invoer-btw kan worden verlegd naar de btw-aangifte. Zodoende moet de btw niet voorgefinancierd worden aan de douaneambtenaar.

Al deze elementen komen samen bij de invulling van de btw-aangifte. 

Een andere belangrijke formaliteit die moet nageleefd worden is het indienen van een jaarlijkse klantenlisting waarin een lijst van alle klanten met btw-nummer wordt opgenomen aan wie goederen of diensten werden geleverd voor een bedrag van meer dan 250 euro.

Het nalaten van het vervullen van de btw-formaliteiten kan ingevolge het boetebeleid aanleiding geven tot een (niet)proportionele geldboete. Omdat het boetebeleid reeds dateert van 2018, brengen we voor u de gevolgen nogmaals onder de aandacht. 

Tijdens dit seminarie zetten we voor u alle Belgische btw-formaliteiten op rijtje. Hierbij krijgt u een overzicht van gewijzigde wetgeving, rechtspraak en standpunten in de rechtsleer. Hierbij komen o.a. de volgende formaliteiten aan bod: 

 • Aanvang, wijziging en einde activiteit; 
 • Indienen aangifteformulieren:
  • Bijzondere btw-aangifte inzake de intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoersmiddelen;
  • Aangifte inzake intracommunautaire levering van een nieuw vervoersmiddel;
  • Btw-aangifte;
  • Bijzondere btw-aangifte;
  • Specifieke btw-aangifte manifestaties, beurzen en merchandising;
  • Btw-opgave van de intracommunautaire handelingen;
  • Jaarlijkse lijst van de btw-belastingplichtige afnemers; 
 • Vermeldingen op de factuur; 
 • Btw en onroerend goed:
  • Verklaring verkoop gebouw met btw; 
  • Vervreemding van gebouwen, gedeelten van gebouwen en het bijhorende terrein en de vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van een zakelijk recht in de zin van artikel 9, tweede lid, 2°, van het Btw-Wetboek op zulke goederen; 
  • Ad hoc btw-aangifte; 
  • Verklaring betreft de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 12% op bepaalde handelingen met betrekking tot privéwoningen en woningcomplexen die bestemd zijn voor de huisvesting in het kader van het sociaal beleid – Privé-initiatief
  • Inlichtingen inzake pas opgericht gebouw
  • Verklaring van een bouwheer met als doel de toepassing van het btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden
  •  …
 • Erkenning van een aansprakelijk vertegenwoordiger: 
 • Aanvraag tot btw-vrijstelling
 • Aanvraag tot teruggave van btw
 • Btw-attesten en vergunningen: 
  • Btw-attest voor commerciële platen – aanvraagformulier
  • Aanvraag van een vergunning - E.T. 14000
  • Herziening van de vooruitbetaling - E.T. 14000 H
  • Aanvraag tot teruggaaf van de vooruitbetaalde belasting zonder verzaking aan de vergunning - ET 14000 T
  • Verzaking aan de vergunning - E.T. 14000 V

Een niet te missen seminarie voor de beroepsbeoefenaar!
 

Director Deloitte Belastingconsulenten
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 26/10/2023 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 26/10/2023 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 30/10/2023 - wo 30/10/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB