Een nieuwe verplichting voor tussenpersonen en adviseurs: de meldingsplicht voor grensoverschrijdende transacties (DAC6)- E-SEMINARIE

Meer dan een jaar na de inwerkingtreding van de Europese Richtlijn die de nieuwe meldingsplicht inzake grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies bevat (richtlijn 2018/822 van 25 mei 2018 tot amendering van de Richtlijn 2011/16/EU inzake de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen of kortweg, DAC 6), is de draagwijdte van de regeling nog steeds onduidelijk. Ook zijn er verschillen in de omzetting in nationale wetgeving door de lidstaten.

DAC 6 verplicht tussenpersonen (en in bepaalde gevallen relevante belastingplichtigen) mogelijke agressieve fiscale planningstechnieken met een grensoverschrijdend karakter te melden aan een nationale fiscale autoriteit. Deze belastingadministratie zal de verkregen gegevens vervolgens uitwisselen met de Administraties van andere lidstaten via een gemeenschappelijk communicatienetwerk (CCN), dat de EU zal opzetten.

Volgende vragen worden in het seminarie behandeld:

 • Welke constructies moeten gemeld worden? Welke wezenskenmerken (hallmarks) zijn van belang?  Wat houdt de main benefit test in? Hoe moet het begrip “constructie” worden opgevat? Wanneer heeft een constructie een grensoverschrijdend karakter? Wat met puur Belgische constructies?
 • Welke belastingen vallen binnen/buiten het toepassingsgebied van DAC 6?
 • Wie moet melden (betekenis van de begrippen “intermediair” en “relevante belastingplichtige”)? Welke tussenpersonen kunnen zich onttrekken aan de meldingsplicht?
 • Welke informatie moet gerapporteerd worden?
 • Binnen welke termijn moet gerapporteerd worden?
 • Aan welke lokale autoriteit moet de informatie gemeld worden?
 • Waaruit bestaan de sancties bij niet melding?
 • Welke lidstaten hebben de richtlijn reeds omgezet in nationale wetgeving? Welke onderlinge verschillen tussen de lidstaten kunnen daarbij opgemerkt worden? In België is op 3 december 2019 een wetsontwerp goedgekeurd tot omzetting van DAC 6 in de nationale wetgeving. Wat leert ons dit wetsontwerp?
Partner Global Tax PwC Belgium
Partner PwC Belgium
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 18/05/2020 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib