Dwingende bepalingen in het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - E-SEMINARIE

Vanaf 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen van het wetboek vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen die op dat moment hun statuten nog niet hebben aangepast aan de nieuwe wetgeving (opt-in). Eventuele bepalingen die na 1 januari 2020 strijdig zijn met de nieuwe wetgeving worden terzijde als “niet-geschreven” beschouwd. De dwingende bepalingen zijn ook onmiddellijk van toepassing op lopende overeenkomsten (contractuele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten) en op overeenkomsten betreffende de uitoefening van het stemrecht of obligatieleningen.

Ondanks het feit dat de overgangsbepalingen van het WVV uitdrukkelijk verwijzen naar deze dwingende bepalingen, is nergens in het WVV noch in de wet tot invoering van het WVV een duidelijke opsomming van deze bepalingen te vinden. Een niet-limitatieve lijst van dwingende bepalingen is wel terug te vinden in de Memorie van Toelichting. In het seminarie worden deze dwingende bepalingen nauwgezet overlopen. Enkele voorbeelden:

 • de gebruikte benamingen en afkortingen van de vennootschapsvormen: vanaf 1 januari 2020 kunnen de nieuwe benamingen en afkortingen gebruikt worden zonder daarvoor eerst een statutenwijziging te moeten doorvoeren;
 • de regelgeving over de afschaffing van het “(maatschappelijk) kapitaal” binnen de BV en de CV: het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve in de BVBA en het volstort gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve in de CV worden van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” in de BV en de CV; het niet volstort gedeelte van het kapitaal in de BVBA en het niet volstort gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal in de CV worden op dezelfde wijze omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” in de BV en de CV;
 • BV’s kunnen vanaf 1 januari 2020 slechts tot winstuitkeringen overgaan met inachtneming van een balans- en liquiditeitstest; geeft één van beide testen een negatief resultaat, moet de BV de nieuwe alarmbelprocedure in acht nemen;
 • de bestuurders, leden van de raad van toezicht en de directieraad kunnen niet meer door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn;
 • de invoering van de wettelijke beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid;
 • de verruiming van het begrip dagelijks bestuur;
 • de regeling van de belangenconflicten in het bestuursorgaan; 
 • de regels rond de ontbinding en de vereffening van een vennootschap.e

Omgekeerd heft het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aantal dwingende bepalingen op, zoals deze met betrekking tot kruisparticipaties of obligatieleningen. Ook daarover gaat het in dit seminarie.
 

Advocaat, Partner Eubelius Kortrijk, Prof. FHS
Advocaat, Partner Eubelius Advocaten
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 28/05/2020 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib