De verhuur van onroerend goed en gemeubelde logies anno 2022: btw en directe belastingen - E-SEMINARIE

In dit causerie staat de verhuur van onroerend goed centraal, zowel in het licht van de directe belastingen als in het licht van de btw.

Betreffende de directe belastingen wordt bekeken aan welk belastingstelsel de verhuurder van onroerend goed onderworpen is. Deze verhuurder kan zowel een natuurlijk persoon als een vennootschap zijn. De huurder kan het onroerend goed gebruiken voor privé- dan wel voor beroepsdoeleinden. Al deze mogelijkheden komen in het causerie aan bod.

Op btw-vlak wordt eerst en vooraf aandacht geschonken aan de btw-vrijstelling inzake onroerende verhuur en aan het Europees kader dat de grenzen van deze vrijstelling afbakent.

Met ingang van 1 januari 2022 zou de aanbieding van gemeubeld logies uit de kleine ondernemingsregeling inzake btw worden uitgesloten (voorontwerp van programmawet). Er wordt nog slechts in één uitzondering voorzien, met name voor natuurlijke personen die aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de bijzondere btw-regeling inzake de deeleconomie. In het seminarie wordt nagegaan welke voorwaarden dat zijn. Tevens wordt stilgestaan bij de wet van 27 juni 2021 houdende diverse bepalingen inzake btw die, na het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof, het woord "gebruikelijk" met ingang van 1 januari 2022 opnieuw heeft ingevoerd, specifiek wat de deeleconomie betreft.

De uitsluiting uit de kleine ondernemingsregeling moet mede bekeken worden in het licht van de op komst zijnde wijzigingen aan de wetgeving inzake de aan btw onderworpen vormen van verschaffen van gemeubeld logies die vanaf 1 juli 2022 in werking zou treden (wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake btw).

In het causerie wordt de nieuwe regeling gedetailleerd uiteengezet. Zo wordt er nagegaan in welke gevallen er nog sprake is van een met btw belastbaar verschaffen van gemeubeld logies. Ook de gevolgen van de nieuwe regeling op de gevallen waarin de terbeschikkingstelling van gemeubeld logies is vrijgesteld van btw in het kader van een andere regeling, komen aan bod.
 

Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS
Tax Consultant VGD, Prof. FHS
Prijs:
€ 135

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 5/05/2022 | 13:30 - 15:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 9/05/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib