De schenking als instrument van planning en overdracht (2 sessies) - E-SEMINARIE

De lessenreeks Successieplanning richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die zich wensen te bekwamen in vermogens- en successieplanning. Om die reden ligt de klemtoon op de basisbeginselen die de planning beheersen. Bijgevolg is de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook een opportuniteit voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels en basisprincipes betreffende één of meer aangeboden topics.

De lessenreeks start met enkele sessies waarin de aandacht wordt gevestigd op de principes van het erfrecht, het vermogensrecht en het successierecht. Daarna wordt onderzocht op welke wijze testament, schenking en huwelijkscontract instrumenten kunnen zijn van successieplanning. Hoe het vermogen een bepaalde bestemming geven en er toch zo lang mogelijk controle op uitoefenen, is een vraag die in deze lessenreeks ook een antwoord krijgt. Speciale aandacht krijgt ook het item van de overdracht van een familiale onderneming.

Deelnemers die zich inschrijven voor de volledige lessenreeks, ontvangen gratis het standaardwerk “Praktijkgids successieplanning” van professor mr. Jos Ruysseveldt. Zij betalen 1.200 euro voor de volledige reeks.

Afzonderlijke inschrijving op één of meer sessies is mogelijk. Van de deelnemers die zich afzonderlijk inschrijven voor de uiteenzettingen over de ‘planningsinstrumenten en controlemechanismen‘ wordt verwacht dat zij de basisprincipes van erf- en vermogensrecht kennen.

Gedurende twee namiddagen zal de schenking zowel juridisch als fiscaal tot op het bot ontrafeld worden. In eerste instantie komen de juridische aspecten aan bod. Wat zijn de noodzakelijke elementen en grondvoorwaarden van een (geldige) schenking? En waarin onderscheidt deze figuur zich van andere, gelijksoortige rechtsfiguren. Is de schenking inderdaad zo onherroepelijk als wordt beweerd? En wat betekent “donner et retenir ne vaut”? Is een verzaking aan vruchtgebruik een schenking? En kunnen aandelen van een vennootschap geldig via het register van aandelen geschonken worden? Vervolgens zal onderzocht worden via welke technieken er kan geschonken worden (Belgische notaris versus buitenlandse notaris, handgift, bankgift, onrechtstreekse schenking enz.). Elke techniek zal op zijn vooren nadelen afgetoetst worden. Er zal tevens onderzocht worden wat precies een “ascendentenverdeling” is en waarom in de praktijk vaak wordt teruggevallen op de techniek van de “dubbele akte”. Bovendien worden enkele interessante figuren van planning toegelicht zoals de “doorgeefschenking of restschenking” en “wederzijdse schenking tussen echtgenoten”. Het juridische luik sluit af met een bespreking van de diverse modaliteiten en voorwaarden die aan de schenking kunnen gekoppeld worden (voorbehoud van vruchtgebruik, ontbindende en opschortende voorwaarde, vervreemdingsverbod, verbod van inbreng in gemeenschap, conventioneel beding van terugkeer).

Vervolgens wordt met diepgang ingegaan op de fiscaliteit van de schenking, dit zowel voor roerende als voor onroerende goederen en hoe fiscaal handig met de schenking binnen een vermogensplanning kan omgesprongen worden (met de nodige aandacht uiteraard voor de antirechtsmisbruikbepaling). De meest recente ontwikkelingen op fiscaal vlak worden aangekaart, inclusief de standpunten van VLABEL. De les zal worden afgerond met enkele praktische oefeningen die illustreren welke invloed een schenking op een successieplanning kan hebben en hoe concreet de berekening van de schenkbelasting verloopt.
 

Ere-Notaris, Prof. KU Leuven en FHS
Prijs:
€ 240,00

Elke sessie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
di 23/03 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.