De nieuwe witwaspreventiewet: waarmee moet u als beroepsbeoefenaar rekening houden in uw dagelijkse praktijk? - E-SEMINARIE

De Wet van 18 september 2017 heeft de oorspronkelijke witwaspreventiewet volledig herschreven om in regel te zijn met de vierde antiwitwasrichtlijn (EU 2015/849). In deze Richtlijn zijn onder meer 3 grote wijzigingen opgenomen. Vooreerst moeten de lidstaten voorzien in een reglementering in verband met de bepaling van risico’s bij witwaspraktijken. Een tweede belangrijke wijziging betreft het cliëntenonderzoek. En tot slot heeft de Richtlijn het verplichte nationale UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) ingevoerd. 

Op 19 juni 2018 werd de vijfde antiwitwasrichtlijn (EU 2018/743) gepubliceerd. Via de Wet van 20 juli 2020 werd deze richtlijn geïmplementeerd in het Belgisch recht. Dit ging enerzijds gepaard met een uitbreiding van de meldingsplichtige entiteiten en anderzijds met een verstrengde identificatieplicht van cliënten, lasthebbers en UBO’s. Voor deze nieuwe meldingsplichtige entiteiten werd er ook een registratieplicht en een toezichtsregime ingevoerd. 

Ook voorziet de nieuwe witwaspreventiewet met ingang van 15 februari 2021 in een beroepsverbod voor personen die niet op de erkende of de afzonderlijke lijst van het ITAA staan en die fiscaal advies verstrekken, bijstand verlenen bij fiscale verplichtingen of de belastingplichtige vertegenwoordigen bij de belastingdiensten.  Welke sancties zijn eraan verbonden indien er toch advies wordt verstrekt? 

Dit seminarie geeft u een grondig overzicht van de verregaande verplichtingen van deze nieuwe wet  en de implementatie hiervan. Meer concreet zullen (o.a.) de volgende vragen tijdens het seminarie een antwoord krijgen: 

 • Wie wordt er geviseerd door de nieuwe antiwitwaswet? Zijn ook de medewerkers van een kantoor geviseerd? 
 • Wanneer moet u uw cliënt melden? Hoe gaat u verder om met deze cliënt? 
 • Wat als de cliënt afziet van zijn voorgenomen verrichting? Wat is de visie hierover van het Grondwettelijk Hof?
 • In welke gevallen moet er een analyse gemaakt worden van een atypische verrichting? Hoe verloopt deze analyse? 
 • Wat als men geen erkende titel heeft zoals bedrijfsrevisoren, notarissen, advocaten, vastgoedmakelaars, externe accountants … ?  Mogen personen die niet op de erkende of de afzonderlijke lijst van het ITAA staan nog fiscaal advies verstrekken, bijstand verlenen bij fiscale verplichtingen of de belastingplichtige vertegenwoordigen bij de belastingdiensten? Welke sancties zijn hieraan verbonden? 
 • Welke bijkomende verplichting legt de witwaspreventiewet op in het kader van het klantenonderzoek? Hoe zal het identificatie- en verificatieproces in de toekomst verlopen? Hoe kan men zich daarop voorbereiden? Waarmee moet er rekening gehouden worden? 
 • Wordt de raadpleging van het UBO-register bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie een vereiste? Welke wijzigingen heeft de nieuwe witwaspreventiewet en andere wetgeving aangebracht aan het UBO-register? 
 • De nieuwe witwaspreventiewet schept een beter kader voor de verwerking van persoonsgegevens. Hoe ziet deze eruit? Wat zijn de taken en de bevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit? 
 • Het verbod op contanten wordt verder aangescherpt. Waarom is dit? Hoe ziet de regeling voor betalingen in contanten er vanaf 15 augustus 2020 uit?
 • Het toezicht voor controle op bedrijfsrevisoren wordt gedaan door het College van Toezicht op Bedrijfsrevisoren. Op welke wijze heeft de nieuwe witwaspreventiewet de bevoegdheden gespecifieerd? In welke gevallen kan ze een uitoefeningsverbod opleggen? 
 • Met welk doel krijgt de CFI toegang tot de database van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën? 
 • Wanneer bent u als beroepsbeoefenaar medeplichtig aan een witwasmisdrijf? Wat met het personeel? Welke verplichtingen heeft de beroepsbeoefenaars t.o.v. zijn personeel? 
 • Hoe ziet de nieuwe sanctieregeling eruit?
 • Hoe kan men zich indekken tegen enig risico?

Na het volgen van dit seminarie bent u tot in detail op de hoogte van de do’s and don’ts en kan u met een gerust gemoed uw cliënten bijstaan. 
 

Rechter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, gastdocent FHS
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 2/03/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 4/03/2021 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib