De nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen - E-SEMINARIE

Bij haar aantreden op 1 oktober 2020 kondigde de nieuwe federale regering aan te zullen streven naar een eerlijke(re) bijdrage van personen met de grootste draagkracht, met respect voor het ondernemerschap. Ondertussen weten we allemaal wat de regering daarmee bedoelde. Want sinds 26 februari 2021 is de nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen een feit.  
Eén ding is zeker: de nieuwe taks doet veel praktische en juridische vragen rijzen. Daarom organiseert de Fiscale Hogeschool op 7 juni 2021 een seminarie om deze nieuwe taks te doorgronden.

Inwerking sinds 26 februari 2021

Vanaf 26 februari 2021 zal jaarlijks een taks worden geheven van 0,15% op iedere effectenrekening die door een Belgisch rijksinwoner wordt aangehouden bij een Belgische of buitenlandse tussenpersoon (bv. een bank) met een gemiddelde waarde van meer dan € 1.000.000. Ook de effectenrekeningen aangehouden door niet-inwoners bij een in België gevestigde tussenpersoon zijn in principe belastbaar, behoudens de toepassing van dubbelbelastingverdragen. 

Het uitgangspunt: het houden van een effectenrekening an sich is het belastbaar voorwerp. Daardoor komt in principe iedere effectenrekeningen in aanmerking ongeacht wie de rekeninghouder is. D.w.z. dat deze nieuwe taks - in tegenstelling tot de ‘oude effectentaks’ - niet enkel verschuldigd is voor effectenrekeningen gehouden door natuurlijke personen, maar ook voor effectenrekeningen in handen van een vennootschap, een maatschap, een vzw of zelfs publieke rechtspersonen. Daarom wordt de nieuwe taks ook omschreven als een “abonnementstaks”. Dit zou moeten leiden tot relatieve eenvoud. Maar niets is wat het lijkt.

De toepassing van de taks doet talrijke praktische en juridische vragen rijzen

O.a. doordat de nieuwe taks geen “zuivere abonnementstaks” is, maar in wezen een vermogensbelasting - want rijksinwoners moeten bv. de taks zelf aangeven en betalen voor hun buitenlandse effectenrekeningen - leidt de toepassing van de taks tot talrijke praktische en juridische vragen. Bovendien blijft de impact van de taks niet beperkt tot de “gegoede burger”, aangezien bv. ook een “kleine” belegger met een tak-23 levensverzekering indirect getroffen kan worden zelfs al blijft hij individueel ver onder de €1.000.000 drempel. Andere beleggingsproducten daarentegen gaan wel vrijuit (alsook bv. aandelen op naam, zelfs als zijn ze beursgenoteerd).

Daarbij komt een wettelijk onweerlegbaar vermoeden van misbruik voor bepaalde gedragingen én een algemene antimisbruikbepaling die potentieel iedere handeling die tot minder effectentaks leidt viseert (de doelstelling van de taks is nl. louter budgettair). Het hoeft geen betoog dat de antimisbruikbepalingen in de praktijk zullen leiden tot onzekerheid en discussies, waarbij het steeds aan de belegger zal zijn om de fiscus ervan te overtuigen dat er geen sprake is van misbruik.

Vraagtekens bij de grondwettelijkheid van de nieuwe taks

Tenslotte rijzen ook bij deze nieuwe taks ernstige grondwettelijke bedenkingen. De Raad van State heeft in zijn advies over het voorontwerp van wet enkele belangrijke kritische bedenkingen geuit. De regering lijkt de meeste punten afdoende te hebben weerlegd. Toch blijven er nog onzekerheden die mogelijk zullen uitmonden in een zaak voor het Grondwettelijk Hof.

Wil u meer te weten komen?

Op 7 juni 2021 organiseert de Fiscale Hogeschool een seminarie over deze nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen. Deze opleiding is bedoeld om een antwoord te bieden op talrijke (praktische) vragen en moet u toelaten om uw cliënteel advies te geven en bij te staan waar nodig.

Tijdens het seminarie krijgt u een gedetailleerd overzicht en een laatste stand van zaken, inclusief een aantal praktische voorbeelden.

 • Geldt de taks inderdaad voor iedere effectenrekening of zijn er uitzonderingen?
 • Wanneer moet een rekeninghouder de taks zelf aangeven en betalen?
 • Wat met effectenrekeningen gehouden in onverdeeldheid, via een maatschap of een ‘kaaimantaksconstructie’?
 • Wat voor niet-inwoners en dubbelbelastingverdragen?
 • Waar moet u op letten in het licht van de (algemene) antimisbruikbepaling?
 • Wat komt er nog op ons af? 

Aan het einde van het seminarie krijgt u ook nog de gelegenheid om uw vragen te stellen.
 

Tax Manager at KPMG Tax, Legal and Accountancy - Corporate Tax
Prijs:
€ 125

Het seminarie duurt 2u

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen.
ma 7/06/2021 | 13:30 - 15:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 9/06/2021 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib