De nieuwe btw-procedure – ‘Modernisering van de btw-ketting’ – met ingang van 1 januari 2024

Een trage taxatieprocedure, een handmatige verwerking van niet-ingediende btw-aangiften, …, vormen een tijdrovend proces dat de inning van de btw-ontvangsten niet steeds ten goede komt. Via de wet van 12 maart 2023 wil de wetgever de procedure inzake de inning van de btw-ontvangsten optimaliseren zodoende dat de kloof tussen de btw-ontvangsten en de reële ontvangsten kleiner wordt. 

Om efficiënt te kunnen optreden tegen ondernemingen die geen btw-aangifte indienen, voorziet de wet in een “geautomatiseerde taxatieprocedure”, waarbij de BTW-Administratie een voorstel van vervangende aangifte opstelt ingeval  de belastingplichtige niet tijdig zijn aangifte indient.  

 • Hoe verloopt de geautomatiseerde taxatieprocedure? Is het voorstel van vervangende aangifte definitief? Kan de onderneming in beroep gaan? Wat is de termijn hiervoor? 
 • Hoe berekent de BTW-Administratie het bedrag van de vervangende aangifte? 
 • Wanneer kan de BTW-Administratie een voorstel van vervangende aangifte opstellen?
 • Kan deze procedure ook gebruikt worden indien de BTW-Administratie niet akkoord gaat met de aangegeven inkomsten?
 • Wat zijn de gevolgen ten aanzien van BTW-tegoeden? 

Vanaf 1 januari 2024 wordt ook de indieningstermijn voor de kwartaalaangevers verlegd naar de 25e dag van de maand volgend op het kwartaal. Gevolg hiervan is dat het, in het kader van de nieuwe geautomatiseerde taxatieprocedure, niet langer mogelijk zal zijn om gebruik te maken van de administratieve tolerantie waarbij een btw-aangifte kan worden ingediend tot de 10e dag volgend op de normale indieningsdatum.  

Ook wordt de teruggaafregeling onder handen genomen waarbij een maandelijkse teruggaaf van een BTW-tegoed de algemene regel wordt. Wanneer wordt er overgegaan tot terugbetaling? Kunnen kwartaalaangevers ook genieten van deze wetswijziging? In welke gevallen kan een teruggaaf geweigerd worden? Worden gecumuleerde btw-overschotten automatisch terugbetaald? Wat moet hiervoor gedaan worden? 

De wet past eveneens de antwoordtermijn aan van een schriftelijke vraag om inlichtingen. Zo is de belastingplichtige voortaan verplicht een antwoord te verstrekken “binnen de maand vanaf de derde werkdag volgende op de verzending van de vraag om inlichtingen”. En deze termijn kan zelf verkort worden tot 10 dagen ingeval de rechten van de Schatkist in gevaar zijn. 

Voorts zal het AAII vanaf 1 januari 2024 bevoegd zijn voor de inning van de BTW-tegoeden. Daarbij zal de BTW-rekening-courant worden afgeschaft en worden vervangen door een “provisierekening btw”. Om de AAII meer reikwijdte te geven bij de inning van de fiscale en niet-fiscale schulden werd ook het Wetboek van Invordering aangepast. Hoever reikt de inningsbevoegdheid van de AAII? 

Tot slot voorziet de wet in de mogelijk om btw-schulden te betalen via domiciliëring. 

Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van de btw-nieuwigheden die in werking treden op 1 januari 2024.

Een niet te missen seminarie voor de beroepsbeoefenaar die dagelijks in aanraking komt met btw-materie. 
 

Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS
Prijs:
€ 165

Het seminarie duurt 2 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 11/12/2023 | 10:00 - 12:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 11/12/2023 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 13/12/2023 - vr 13/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Change is coming