De nieuwe aangifte vennootschapsbelasting gepubliceerd: praktische toelichting van de nieuwigheden en de implementatie van de laatste fase van het Zomerakkoord - E-SEMINARIE

De nieuwe aangifte vennootschapsbelasting is een feit. Via KB 17 mei 2021 werd het nieuwe aangifteformulier gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2021. Op het aangifteseminarie in maart werd reeds een overzicht gegeven van alle wetswijzingen, voorafgaande beslissingen, circulaires, parlementaire vragen, CBN-adviezen, …, die betrekking hebben op het aanslagjaar 2021. Nu het aangifteformulier gepubliceerd is, is het tijd om de nieuwigheden te onderzoeken. 

Vanaf de balansdatum heeft men, ongeacht de datum van de algemene vergadering, een termijn van 7 maanden om de aangifte in te dienen. Wegens de bijzondere omstandigheden die de Covid-19-crisis met zich meebrengt, zullen de balansdata van 31 december 2020 tot en met 28 februari 2021 een bijkomende indieningstermijn tot en met 28 oktober 2021 kunnen genieten.

Om de beroepsbeoefenaar een helpende hand te bieden qua interpretatie van de nieuwigheden in de fiscale aangifte richt de Fiscale hogeschool een nieuw seminarie in waarbij de aangifte op een praktijkgerichte wijze wordt overlopen. Hierbij komen verschillende voorbeelden en interpretatiemogelijkheden aan bod. 

Ingevolge de gefaseerde hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 17 juni 2019 een impressionante circulaire gepubliceerd die meer uitleg verstrekt over de niet-tegenstelbaarheid van wijzigingen aangebracht na 26 juli 2017 aan de afsluitdatum van het boekjaar. Op 23 juni 2020 werd het eerste addendum gepubliceerd waarin de fiscale administratie zich focust op de maatregelen van de tweede golf. En op 17 mei 2021 is er een tweede addendum verschenen over deze aangelegenheid. 

Aanslagjaar 2021 is ook het aanslagjaar dat de derde en laatste fase van de Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (“het Zomerakkoord”) in werking is getreden. Men denke hierbij aan de nieuwe regels inzake aftrekbaarheid van autokosten, de niet-aftrekbaarheid van buitenlandse verliezen en aan het niet-aftrekbare disconto op niet-afschrijfbare activa. 

Tenslotte zijn er ook een aantal aparte fiscale bepalingen in werking getreden die aanpassingen aan het aangifteformulier hebben veroorzaakt. Hierbij kan vooral gedacht worden aan het belastingkrediet omwille van kwijtschelding van huur.


 

Head of Tax BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Prijs:
€ 195

Deelnemers die ingeschreven waren op het "Aangifteseminarie Vennootschapsbelasting Aj. 2021" kunnen inschrijven aan de verminderde prijs van 100 euro. 

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 14/09/2021 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 16/09/2021 - do 30/06/2022 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

tax