De insolventieregels voor de gefailleerden: nieuwigheden en aandachtspunten - E-SEMINARIE

Solvabiliteitsproblemen kunnen leiden tot het verlies van een sterk opgebouwde bedrijfsorganisatie en de start van een complexe insolventieprocedure. Het insolventierecht bestudeert zowel het verhaal van de schuldeiser en de gevolgen van de insolvabiliteit van de debiteur als de technieken waarmee schuldeisers hun belangen kunnen veilig stellen.

De insolventiewet werd op 11 september 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en omvat alle regels voor ondernemers in financiële moeilijkheden. Ingevolge deze Wet werd de gedateerde faillissementswet en de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen (WCO), met ingang van 1 mei 2018, gebundeld en ondergebracht in het Boek XX WER. De hoofdaspecten van deze wetgeving zijn de keuze voor een volledig elektronische procedure, de vereenvoudiging van de werkprocessen, de uitbreiding van het toepassingsgebied van het insolventierecht tot alle ondernemingen, de bevordering van de tweede kans, de vervanging van het stelsel van de verschoonbaarheid door een stelsel van schuldkwijtschelding en de beklemtoning van buitengerechtelijke vormen van insolventies.

De economische impact van de economische COVID19-crisis is aanzienlijk. Ondernemingen komen in moeilijkheden en de continuïteit van de activiteit van vele onder hen komt in gevaar. In deze omstandigheden moet in het bijzonder een beroep worden gedaan op het insolventierecht. De wetgever heeft dan ook beslist om een aantal aanpassingen en verbeteringen aan te brengen, met als doelstelling het aanreiken van instrumenten met het oog op het in stand houden van ondernemingen in moeilijkheden en het maximaal handhaven van continuïteit van activiteiten en tewerkstelling. 

In navolging van eerder ingevoerde tijdelijke moratoria ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden als gevolg van de coronacrisis heeft de wetgever eveneens een aantal hervormingen doorgevoerd met wijzigingen aan Boek XX WER.

Benevens de bespreking van een aantal aspecten van insolventiewetgeving wordt aandacht besteed aan de bij Wet van 11 maart 2021 aangebrachte wijzigingen aan Boek XX WER.

Volgende thema’s komen onder meer aan bod: 

 • de algemene beginselen van het insolventierecht;
 • het personeel toepassingsgebied van de insolventiewet;
 • de opsporing van ondernemingen in moeilijkheden; 
 • voorlopige maatregelen bij insolventie; 
 • aanstelling ondernemingsbemiddelaar en invulling opdracht; 
 • de nieuwe procedure “Pre-pack light”;  
 • het ongrondwettig karakter van de vervaltermijn inzake de kwijtschelding van restschulden; 
 • “Fresh start” en afbakening faillissementsboedel;
 • “Wrongful trading” als bijzondere vorm van aansprakelijkheid bestuurders;
 • faillissement en gerechtelijke reorganisatie;
 • grensoverschrijdende insolventie: het centrum voornaamste belangen;
 • insolventie en overdracht van onderneming. 

Een niet te missen seminarie voor elke beroepsbeoefenaar!

Partner Racine Advocaten
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 19/05/2022 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 23/05/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib