De huidige en toekomstige (groene) fiscaliteit van de bedrijfswagen - E-SEMINARIE

Het wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit is gepubliceerd - Wat wijzigt er concreet? 

De autofiscaliteit werd ten gronde gewijzigd door de hervormingswet van 25 december 2017. Een deel van deze wijzigingen is reeds in werking getreden op 1 januari 2018, maar het overgrote deel ging pas op 1 januari 2020 in voege. Omdat deze nieuwigheden nog steeds zorgen voor problemen in de praktijk, heeft de Fiscale Hogeschool besloten er een seminarie aan te wijden. 

Als intro wordt de nieuwe WLTP-norm (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) toegelicht. Onder Europese druk werd de WLTP-norm de standaardwaarde om de CO2-waarde te bepalen. Omdat de WLTP-norm aanzienlijk hoger is dan de NEDC-norm, heeft deze een negatieve invloed op de vaststelling van het aftrekpercentage. Om niet teveel tegenstand te krijgen, werd er voorzien in een overgangsregeling, die liep tot 31 december 2020, waarbij de autoconstructeur een omgerekende NEDC-waarde moeten opnemen op het gelijkvormigheidsattest. Hoe zit het nu juist in 2021? Welke administratieve tolerantie voorziet de fiscus? 

Voorts wordt de nieuwe aftrekregeling van autokosten besproken. Vanaf aanslagjaar 2021 wordt er niet langer onderscheid gemaakt tussen de personen- en vennootschapsbelasting. Zo zal er gebruik worden gemaakt van één uniforme gramformule. Er wordt nagegaan voor welke personenwagens de nieuwe aftrekregeling van toepassing is en op welke grondslag de aftrekbeperking moet worden toegepast. Hierbij komen o.a. volgende vragen aan bod: 

 • Hoe ziet de nieuwe formule voor de berekening van het aftrekpercentage eruit? 
 • Mag de grondslag in hoofde van de vennootschap die de wagens ter beschikking stelt, worden verminderd met de eigen bijdrage die een werknemer of bedrijfsleider voor het genoten voordeel (het privégebruik van de wagen) aan de vennootschap heeft betaald? 
 • Wat verandert er op het vlak van de brandstofkosten
 • Wat met personenwagens die werden aangekocht voor 1 januari 2021 in een éénmanszaak?
 • Hoe zit het met de kosten van een geleasde auto? 
 • Hoe zit het met kosten om personeel op te halen: georganiseerd vervoer, taxi, …?
 • Hoe zit het met de interestlasten, huur, leasing, ...? 
 • Welke regels bepalen de kosten i.v.m. de financiering aangegaan voor de aankoop van een auto? 
 • Hoe moet het CO2-uitstootgehalte van een voertuig worden bepaald? 
 • Wat is terzake de rol van de DIV? 
 • Wat leert ons het gelijkvormigheidsattest?
 • Mag er voor de berekening van de aftrek op basis van gemiddelden worden gewerkt? 
 • Loont het de moeite om te investeren in een elektrische bedrijfswagen
 • Hoe pakt de wetgever zgn. valse hybride bedrijfswagens  aan? 
 • Hoe ziet de regeling voor tweedehands bedrijfswagens er uit? 
 • Hoe ziet de regeling voor lichte vrachtwagens eruit? 
 • Ook komt het principe van de doorrekening van autokosten aan bod tijdens dit seminarie. 

Ook op btw-vlak werd er door de wetgever een aftrekbeperking ingevoerd. Zo is de btw bij de aankoop van een nieuwe wagen sinds 1 januari 2013 beperkt aftrekbaar ten belope van maximaal 50%. In het geval de werknemer voor het gebruik van een bedrijfswagen geen eigen bijdrage levert, kan de werkgever het beroepsgebruik vaststellen aan de hand van 3 verschillende berekeningsmethodes, m.n. de methode werkelijk professioneel gebruik, de semi-forfaitaire methode en de forfaitaire methode. Aan de hand van voorbeelden worden deze regelingen uitgelegd en wordt nagegaan welke methode het voordeligst is. 

Welke invloed heeft Covid-19 gehad? Ingevolge de coronamaatregelen werd er meer aan telewerk gedaan, waardoor er minder kilometers werden afgelegd met de bedrijfswagens. Tijdens dit seminarie wordt nagegaan welk effect dit heeft gehad op de berekeningsmethodes en welke oplossing de minister van Financiën heeft voorgesteld.  

Tot slot wordt er aandacht besteed aan de berekeningswijze voor het vaststellen van het voordeel van alle aard. Hoe wordt een vennootschap-werkgever belast die een bedrijfswagen ter beschikking stelt? En wat als hij daarnaast ook de brandstofkosten voor privé-gebruik ten laste neemt? In welke gevallen wordt het voordeliger om de werknemer/bedrijfsleider zelf de brandstofkosten van de bedrijfswagen te laten betalen? Op welke manier moeten de verworpen uitgaven van de vennootschap-werkgever berekend worden ingeval de genieter van het voordeel  een eigen bijdrage betaalt voor het persoonlijk gebruik van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen? 

De wetgever draagt de vergroening van de autofiscaliteit hoog in het vaandel en (de ministerraad) heeft onlangs een voorontwerp van wet goedgekeurd en gepubliceerd. Enkele van de voorgestelde maatregelen vinden reeds toepassing vanaf 1 september 2021 (verhoogde kostenaftrek en belastingvermindering laadstations). Het voorontwerp voorziet  o.a. in een verruiming van de bestaande regeling inzake het mobiliteitsbudget, de invoering van enkele fiscale maatregelen ten aanzien van de installatie van laadstations voor elektrische voertuigen, maar mogelijks nog belangrijker enkele maatregelen die in de nabije toekomst een drastische impact zullen hebben op de aftrekbaarheid van bedrijfswagens (met een CO2-uitstoot en zuiver elektrische). Tijdens dit seminarie krijgt u hiervan een overzicht en wordt de impact op de toekomst van de bedrijfswagen besproken 

Het spreekt vanzelf dat dit een onmisbaar seminarie is voor eenieder die met autofiscaliteit in aanraking komt. De nieuwe regelingen zullen met tal van uitgewerkte voorbeelden geïllustreerd worden.


 

Tax Consultant VGD
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 30/09/2021 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 4/10/2021 - do 30/06/2022 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Autofiscaliteit