De besloten vennootschap in het kader van vermogens- en successieplanning - E-SEMINARIE

De fiscaalvriendelijke overdracht van een familiaal vermogen vormt de rode draad bij een goede successieplanning. Om het familiaal vermogen samen te houden en te voorkomen dat kinderen een torenhoge belastingschuld moeten betalen bij het overlijden van de pater familias, wordt vaak gebruik gemaakt van controlemechanismes. Met de invoegetreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden een aantal vennootschapsvormen geschrapt. Zo blijven er, anno 2021, 4 vennootschapsvormen bestaan, m.n. de maatschap, de coöperatieve vennootschap, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap. Tijdens dit seminarie wordt dieper ingegaan op het gebruik van de besloten vennootschap als controlevehikel.

In het seminarie wordt in een eerste fase dieper ingegaan op de rol van het vennootschapsrecht in vermogens- en successieplanningen. De controleoverdracht vormt hierbij vaak een heikel punt. Daarom zal het facet controlerecht grondig worden toegelicht. Het nieuwe WVV heeft ook een impact op de zeggenschap verbonden aan aandelen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve en niet-actieve aandeelhouders. Het controlerecht is van belang bij de beoordeling van de Vlaamse gunstmaatregel voor de vererving van familievennootschappen.

De wetgever wil van de besloten vennootschap de nieuwe standaardvennootschap maken. Om deze doelstelling te bewerkstelligen, wordt aan deze vennootschapsvorm een ruime flexibiliteit toegestaan om een regeling op maat uit te werken. In een volgend onderdeel van dit seminarie worden een aantal belangrijke vraagstukken op het vlak van successieplanning via de besloten vennootschap besproken. 

Een eerste aspect dat hierbij aan bod komt is de invloed van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Wat is het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van de aandelen van de besloten vennootschap? Kan het onderscheid tussen “titre” en “finance” een rol spelen bij de overdracht van aandelen? 

Daarnaast wil de aandeelhouder ook  zeker zijn dat, als hij zijn vermogen overdraagt naar de volgende generatie, hij zijn levensstandaard kan behouden. Om dit te bereiken, kan hij bijvoorbeeld schenken met voorbehoud van vruchtgebruik of onder de vorm van een lastbeding. Ook dit komt in dit seminarie aan bod, samen met de recente standpunten van de Vlaamse Belastingdienst en de eerste rechtspraak hierover.  

Tot slot vormt ook het beschikkingsrecht van de aandelen een belangrijk punt bij de successieplanning. Het is opportuun om hierover duidelijke afspraken te maken via de statuten of via overeenkomst. 

Lawyer - Private Client Services EY Law - Tax Controversy
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 24/06/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 28/06/2021 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib