De autofiscaliteit: een blik op het btw-luik en de directe belastingen anno 2022

Autovoertuigen zijn de dag van vandaag niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Het aandeel van de bedrijfswagens in de autoverkoop is de laatste jaren zodanig toegenomen, dat er momenteel bijna 700.000 bedrijfswagens rondrijden. Het fiscaal en sociaal regime voor bedrijfswagens mag dan wel een interessante alternatieve verloning vormen voor de onderneming en de werknemer, toch heeft de keuze voor bedrijfswagens een aantal negatieve gevolgen op economisch, milieu- en sociaal vlak. 

In het licht van de tegen 2030 te behalen Europese klimaatdoelstellingen, werd de autofiscaliteit gefaseerd hervormd via de Wet van 25 november 2021. Waar voorheen de diesel- en benzinevoertuigen de plak zwaaiden, zal in de toekomst enkel nog plaats zijn voor elektrische voertuigen. 

Tijdens dit seminarie krijgt u op praktische wijze een overzicht van de aspecten van inkomstenbelastingen en btw. Daarbij komt niet enkel de aftrekbaarheid van de autokosten aan bod, maar wordt ook dieper ingegaan op de voordelen van alle aard en de plaatsing/gebruik van laadstations voor elektrische wagens. 

Op het vlak van de directe belastingen wordt er niet langer een onderscheid gemaakt tussen de aftrekbaarheid in de personen- en vennootschapsbelasting. Zo wordt er met ingang van aanslagjaar 2021 gebruik gemaakt van één uniforme gramformule. Om het wagenpark te vergroenen heeft de wetgever nog een aantal bijkomende maatregelen genomen waardoor vanaf aanslagjaar 2027 nog enkel koolstofemissievrije wagens aftrekbaar zijn. Om niet over één nacht ijs te gaan, wordt er een overgangsperiode ingevoerd waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen

 • Fossiele brandstofwagens aangeschaft voor 1 juli 2023; 
 • Fossiele brandstofwagens aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025; 
 • Fossiele brandstofwagens aangeschaft vanaf 1 januari 2026; 
 • CO2-vrije wagens aangeschaft voor 1 januari 2027; 
 • CO2-vrije wagens aangeschaft vanaf 1 januari 2027. 

In dit seminarie krijgt u vooreerst een overzicht van de gefaseerde aftrekregeling en een antwoord op de vraag hoe u hierop kan anticiperen naar de toekomst toe. Er wordt nagegaan welke personenwagens onder de aftrekregeling vallen en hoe de grondslag moet worden bepaald. Hierbij komen o.a. volgende vragen aan bod: 

 • Hoe ziet de nieuwe formule voor de berekening van het aftrekpercentage eruit? 
 • Mag de grondslag in hoofde van de vennootschap die de wagens ter beschikking stelt, worden verminderd met de eigen bijdrage die een werknemer of bedrijfsleider voor het genoten voordeel (het privégebruik van de wagen) aan de vennootschap heeft betaald? 
 • Wat verandert er op het vlak van de brandstofkosten? 
 • Wat met personenwagens die werden aangekocht vóór 1 januari 2021 in een éénmanszaak?
 • Hoe zit het met de kosten van een geleasde auto? 
 • Hoe zit het met kosten om personeel op te halen: georganiseerd vervoer, taxi, …?
 • Hoe zit het met de interestlasten, huur, leasing, ...? 
 • Welke regels bepalen de kosten i.v.m. de financiering aangegaan voor de aankoop van een auto? 
 • Hoe moet het CO2-uitstootgehalte van een voertuig worden bepaald? 
 • Wat is terzake de rol van de DIV? 
 • Wat leert ons het gelijkvormigheidsattest?
 • Mag er voor de berekening van de aftrek op basis van gemiddelden worden gewerkt? 
 • Loont het de moeite om te investeren in een elektrische bedrijfswagen? 
 • Hoe pakt de wetgever zgn. valse hybride bedrijfswagens aan? 
 • Hoe ziet de regeling voor tweedehands bedrijfswagens eruit? 
 • Hoe ziet de regeling voor lichte vrachtwagens eruit? 
 • Ook komt het principe van de doorrekening van autokosten aan bod tijdens dit seminarie;

Om belastingplichtigen te stimuleren om zoveel mogelijk te kiezen voor koolstofemissievrije wagens, worden goede laadfaciliteiten thuis, op het werk en onderweg onmisbaar. Via de hervorming van de autofiscaliteit en de invoering van de aanzienlijke stimuli voor elektrische wagens hoopt de wetgever op een forse stijging van het aantal laadpalen. In dit seminarie krijgt u een overzicht van de fiscale regels die verbonden zijn aan de levering en installatie van een laadstation. Ook wordt nagegaan of er fiscale gevolgen verbonden zijn aan het opladen van een elektrisch voertuig. 

Naast een grondige hervorming van de autofiscaliteit, heeft de Wet van 25 november 2021 ook een aantal aanpassingen doorgevoerd aan het mobiliteitsbuget, dewelke op 1 januari 2022 in werking traden. Zo werd niet enkel het toepassingsgebied verruimd, maar werd de regeling ook aanzienlijk vereenvoudigd in de hoop werkgevers en werknemers over de streep te trekken om gebruik te maken van het systeem. Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van de concrete aanpassingen aan de bestaande regeling, zo bijvoorbeeld een aanpassing van de keuzemogelijkheden binnen de verschillende pijlers, een afschaffing van de wachttermijn voor werknemers, een verduidelijking van “toekenning per kalenderjaar”, de berekening van het toe te kennen mobiliteitsbuget, …

Op btw-vlak is de btw bij aankoop van een nieuwe wagen sinds 1 januari 2013 beperkt aftrekbaar ten belope van maximaal 50%. In het geval de werknemer voor het gebruik van een bedrijfswagen geen eigen bijdrage levert, kan de werkgever het beroepsgebruik vaststellen aan de hand van 3 verschillende berekeningsmethodes, m.n. de methode werkelijk professioneel gebruik, de semi-forfaitaire methode en de forfaitaire methode. Aan de hand van voorbeelden worden deze regelingen uitgelegd en wordt nagegaan welke methode het voordeligst is. 

Tot slot wordt er aandacht besteed aan de berekeningswijze voor het vaststellen van het voordeel van alle aard. Hoe wordt een werknemer of bedrijfsleider belast als hij van zijn werkgever of vennootschap een bedrijfswagen ter beschikking krijgt? Wat als de werkgever/vennootschap ook de brandstofkosten voor privé-gebruik ten laste neemt? In welke gevallen wordt het voordeliger om de werknemer/bedrijfsleider zelf de brandstofkosten van de bedrijfswagen te laten betalen? Op welke manier moeten de verworpen uitgaven van de vennootschap-werkgever berekend worden ingeval de genieter van het voordeel  een eigen bijdrage betaalt voor het persoonlijk gebruik van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen? 

Het spreekt vanzelf dat dit een onmisbaar seminarie is voor eenieder die met autofiscaliteit in aanraking komt. De nieuwe regelingen zullen met tal van uitgewerkte voorbeelden geïllustreerd worden.
 

Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS
Tax Consultant VGD, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 8/11/2022 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 8/11/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 10/11/2022 - zo 10/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib