De alarmbelprocedure onder het WVV: een grote verantwoordelijkheid voor het bestuur en de economische beroepsbeoefenaars

De Wet van 23 maart 2019 heeft het vennootschapsrecht grondig hervormd. Afschaffing van het kapitaalbegrip, afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen, beperking van het aantal vennootschapsvormen, … Het WVV bracht een ware omwenteling in het vennootschaps- en verenigingsrecht teweeg.

Voorheen schreef het Wetboek van vennootschappen voor dat er door het bestuur aan de alarmbel moest getrokken worden indien bleek dat de vennootschap door geleden verliezen een groot deel van haar maatschappelijk kapitaal verloren was. Gelet op de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV en de CV, kon het niet anders dan dat de alarmbelprocedure in deze vennootschapsvormen werd aangepast, zodat er in dit verband voortaan een onderscheid moet gemaakt worden tussen een kapitaalhoudende en een kapitaalloze vennootschap. 

Voor kapitaalhoudende vennootschappen (de NV) moet er nog altijd een vergelijking worden gemaakt tussen het netto-actief van de vennootschap en het kapitaal waarover de vennootschap beschikt. Net zoals voorheen, moet de alarmbelprocedure toegepast worden als het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft of een kwart van het kapitaal. 

Voor kapitaalloze vennootschappen (de BV en de CV) is het voortaan een heel ander verhaal. Sinds 1 januari 2020 moet er daar in het kader van de alarmbelprocedure een balans- en liquiditeitstest worden uitgevoerd. Het bestuur is immers verplicht om de algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen: 

 1. als het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden (balanstest), of 
 2. als het vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen in staat zal zijn nog minstens twaalf maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden (liquiditeitstest).


Medio 2021 heeft de CBN een advies gepubliceerd waarin ze een jaarrekeningrechtelijke analyse maakt van de alarmbelprocedure.

 • Wat moet worden verstaan onder het nettoactief onder het WVV?
 • Moet het nettoactief op basis van continuïteit, dan wel op basis van discontinuïteit worden berekend?
 • Op grond van welke stukken en vanaf wanneer moet het overschrijden van de drempels worden vastgesteld? 

De CBN merkt op dat de daling van het nettoactief ook van belang is in het kader van de gerechtelijke reorganisatie (de voormalige Wet Continuïteit Ondernemingen, nu Boek XX van het WER). 

Aan de hand van de nieuwe wetgeving, de standpunten in de rechtsleer en de recente rechtspraak wordt in dit seminarie dieper ingegaan op de alarmbelprocedure. Er wordt ook toegelicht in welke gevallen de bestuurders en/of de economische beroepsbeoefenaren aansprakelijk kunnen gesteld worden. 

Vragen die beantwoord zullen worden, zijn:

 • Wanneer precies moet de alarmbelprocedure gestart worden?
 • Hoe verloopt deze procedure?
 • Welke drempels zijn er van toepassing ? 
 • Voor welke vennootschappen is de alarmbelprocedure in de wet voorzien?
 • Wie brengt de alarmbelprocedure op gang?
 • Wie stelt het verlies vast? En volgens welke criteria?
 • Welke aansprakelijkheden en sancties zijn er mogelijk als de alarmbelprocedure niet wordt nageleefd?
 • Kunnen de statuten afwijken van de wettelijke alarmbelprocedure? 
 • Moet de alarmbelprocedure elk jaar opnieuw toegepast worden of volstaat het om de procedure één maal toe te passen ? 
 • Enz. 
Senior Counsel Eubelius Advocaten, Prof. KU Leuven campus Brussel
Advocaat, Partner Eubelius Advocaten
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 12/12/2022 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 12/12/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 14/12/2022 - za 14/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib