De aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap onder het nieuwe WVV - E-SEMINARIE

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft dezelfde aansprakelijkheidsregeling ingevoerd voor de bestuurders van alle vennootschaps- en verenigingsvormen, dus ook voor vzw”s. Op die bestuurdersaansprakelijkheid zit voortaan wel een beperking, die zowel intern als ten aanzien van derden speelt. Vanaf de inwerkingtreding van het WVV gelden er maximumgrenzen op de aansprakelijkheid die afhankelijk zijn van de gemiddelde omzet en het gemiddelde balanstotaal van de laatste drie boekjaren. De maximale schadevergoedingsbedragen zijn gelinkt aan de economische omvang van de vennootschap of vereniging.

In dit seminarie worden volgende vragen beantwoord:

 • Hoe ziet de nieuwe algemene aansprakelijkheidsregeling onder het WVV eruit?
 • In welke zin werd de hoofdelijke aansprakelijkheid uitgebreid?
 • Is er een ontsnappingsroute voorzien voor de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van  het bestuursorgaan?
 • Wanneer is er sprake van een bestuurdersfout?
 • Wat houdt het principe van de marginale toetsing in?
 • Wanneer kan de aansprakelijkheidsbeperking ingeroepen worden?
 • En wanneer kan men zich er niet op beroepen?
 • Tot welke bedragen is de bestuurdersaansprakelijkheid beperkt?
 • Speelt de grondslag van de vordering een rol?
 • Kan de aansprakelijkheid onder de wettelijke grenzen contractueel beperkt worden?
 • Kunnen er afspraken gemaakt worden ter vrijwaring van een eventuele aansprakelijkheid door de rechtspersoon of eventuele dochtervennootschappen?
 • Kan er kwijting aan een bestuurder worden verleend?
 • Kan een rechtspersoon een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor zijn bestuurder?
 • Hoe zien de bijzondere bestuurdersaansprakelijkheden na faillissement eruit?
 • Wanneer is de beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in werking getreden?
   
Advocaat, Partner Eubelius Advocaten
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

 • Het ITAA (categorie A)
 • Het I.B.R.
 • Het BIV
 • De Vlaamse Balies
 • De Nationale Kamer van Notarissen
do 25/03/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 29/03 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.