Bezwaar en ontheffingsprocedure - E-SEMINARIE

De lessencyclus over fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscale procedure. Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, toch ruim informeren over de fiscale procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen.
Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: Dienst Voorafgaande Beslissingen en de Fiscale bemiddelingsdienst.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1.000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.

Wie vaststelt dat de belasting niet overeenkomstig de wettelijke regels is gevestigd, niet akkoord gaat met de gevorderde belasting of vaststelt dat vergissingen zijn begaan, kan tegen de ingekohierde belasting bezwaar indienen. In deze sessie wordt ingegaan op de vraag wie dat bezwaar kan indienen, wat de inhoud daarvan moet zijn, binnen welke termijn het bezwaar moet ingediend zijn en op welk adres. Daarna wordt uitgelegd welke weg het bezwaar vervolgens aflegt vooraleer een administratieve beslissing wordt genomen. Stilgestaan wordt ook bij de vraag wat de waarde is van deze beslissing?

Om sommige fouten of vergissingen recht te zetten, geeft de wetgeving meer tijd via de procedure van de ambtshalve ontheffing; de vergissingen kunnen door de administratie zelf worden rechtgezet of door de belastingplichtige gesignaleerd worden.

Als over het bezwaar of de vraag van de belastingplichtige negatief beslist wordt, of als de administratie te lang wacht met haar beslissing, kan het fiscaal dossier aan de rechter worden voorgelegd. In deze sessie worden de principes van de gerechtelijke procedure voorgesteld.
 

Advocaat-vennoot Everest Advocaten, Wetenschappelijk medewerker FHS-Seminaries en VUB, Prof. FHS
Prijs:
€ 120,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
do 4/03 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.