BENEFIETSEMINARIE - Vervangingsinkomsten: de spelregels uitgelegd - E-SEMINARIE

Graag wil ik uw aandacht voor onderstaand seminarie, maar eerst een woordje uitleg over het waarom van deze benefiet. Het leven heeft één van onze collega’s en medewerkster aan de Fiscale Hogeschool bijzonder hard getroffen. Zij verkeert omwille van medische redenen in een uiterst precaire en schrijnend financiële situatie. 

Omdat de wettelijk voorziene tegemoetkomingen in haar geval helaas zeer onvoldoende zijn, heeft de Fiscale Hogeschool het initiatief genomen een benefietseminarie te organiseren. Iedereen die zijn medewerking hieraan verleent, doet dit vrijwillig en zonder extra tegemoetkoming. De opbrengst van deze opleiding gaat integraal naar onze medewerker. Aan u, deelnemer en sympathisant van de Fiscale Hogeschool, durf ik ook een inspanning te vragen. Dit realtime seminarie zal plaatsvinden op dinsdag 15 juni, vangt aan om 10u en heeft een duurtijd van 2u. Het seminarie is later ook on demand (uitgesteld) te bekijken.  De inschrijvingsprijs bedraagt € 100 en dit bedrag wordt volledig overgemaakt aan onze collega. Uiteraard komt dit seminarie in aanmerking voor tussenkomst van KMO-portefeuille, Liberform en heeft u recht op een aanwezigheidsattest. 

Maurice De Mey, docent aan de Fiscale Hogeschool, zal het gezien de bijzondere problematiek, hebben over de fiscale behandeling van de vervangingsinkomsten. Meer bepaald over de inkomsten opgenomen in vak IV van de aangifte in de personenbelasting (werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag).  Hij zal nagaan hoe deze verschillende vervangingsinkomsten worden belast. Daarbij wordt uiteraard ook stilgestaan bij de belastingverminderingen voor vervangingsinkomsten

Als werknemer worden je rechten en plichten gevrijwaard door het stelsel van de sociale zekerheid. Het sociale zekerheidsstelsel heeft tot doel een inkomen en/of verzorging te garanderen voor personen en gezinnen die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Zeker in deze tijden van corona, wordt er meer dan eens een beroep gedaan op het stelsel. Wie tijdelijk werkloos wordt, kan rekenen op een werkloosheidsuitkering. Wie af te rekenen krijgt met een burn-out of bore-out, kan een ziekte-uitkering krijgen. Wie blijvend arbeidsongeschikt wordt door een ongeval of erge ziekte, krijgt een invaliditeitsuitkering. 

Tijdens dit seminarie wordt dieper ingegaan op de fiscale aspecten van de vervangingsinkomsten. Er wordt nagegaan hoe de verschillende vervangingsinkomsten worden belast. Daarbij wordt uiteraard ook stilgestaan bij de belastingvermindering voor vervangingsinkomsten

Wat betreft de wettelijke (en extrawettelijke) uitkeringen "tijdelijke werkloosheid" ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus, wordt nagegaan of deze uitkeringen op fiscaal vlak anders behandeld worden dan de reeds bestaande werkloosheidsuitkeringen. Komen de uitkeringen in aanmerking voor een belastingvermindering? Wat met de bedrijfsvoorheffing?

Ook wordt dieper ingegaan op de producten die de afgelopen jaren ontwikkeld werden om zich tegen ziekte en invaliditeit in te dekken, soms op collectief soms op individueel vlak. We denken hierbij aan de collectieve verzekering voor geneeskundige verzorging, de collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, de collectieve verzekering tegen fysiologische en/of economische invaliditeit, de verzekering gewaarborgd inkomen, de VAPZ, … Zowel de aftrekbaarheid bij de werkgever als de belastbaarheid bij de werknemer komt aan bod. Tevens wordt onderzocht in welke mate het ten laste nemen door de werkgever een sociaal voordeel dan wel een voordeel van alle aard uitmaakt. Hetzelfde gebeurt voor de verzekeringen tegen overlijden, zoals de collectieve uitvaartverzekering, de verzekering tegen overlijden en de klassieke levensverzekering. 

De Fiscale Hogeschool dankt u voor uw steun. 
 

Belastingconsulent, Prof. FHS
Prijs:
€ 100

Het seminarie duurt 2 uur

Elke deelnemer krijgt een E-documentatiebundel. 

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
di 15/06/2021 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 17/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.