Analyse van de fiscale gevolgen n.a.v. de uitbreiding van de lijst met belastingparadijzen - E-SEMINARIE

Aan de vennootschapsbelasting onderworpen belastingplichtigen moeten, onder bepaalde voorwaarden, aangifte doen van hun betalingen naar zogenaamde belastingparadijzen (art. 307, § 1/2 WIB92). De Wet van 20 december 2020 heeft deze regeling ook van toepassing verklaard op betalingen naar rechtsgebieden die voorkomen op de Europese lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied (een lijst die met de regelmaat van de klok wordt aangepast). De uitbreiding geldt voor de betalingen gedaan vanaf 1 januari 2021. Middels het KB van 26 april 2021 is het aangifteformulier dat in dit verband moet worden gebruikt, aangepast aan deze uitbreiding.

Europa vraagt dat de lidstaten met ingang van 1 januari 2021 defensieve maatregelen nemen tegen de rechtsgebieden die voorkomen op de Europese lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied. Ter uitvoering hiervan voorziet de Wet van 20 december 2020 houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen, BS 30 december 2020, in maatregelen in het kader van o.a. de kaaimantaks, de CFC-regeling, de DBI-aftrek, de aangifte van betalingen naar belastingparadijzen (waarbij wordt gepreciseerd dat de beoordeling of de betaling gebeurt naar een belastingparadijs in alle hypotheses moet gebeuren op het ogenblik waarop de betaling heeft plaatsgevonden).

De betrokkenheid van niet-coöperatieve rechtsgebieden bracht in het verleden ook al gevolgen mee in het kader van DAC 6 (meldingsplicht inzake grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies). De lijst is immers van belang in het kader van de "wezenskenmerken" die bepalen of er al dan niet sprake is van een meldingsplichtige constructie. Eén van deze "wezenskenmerken" heeft het immers over de situatie waarin er "aftrekbare grensoverschrijdende betalingen" tussen verbonden ondernemingen gebeuren en waarbij de ontvanger fiscaal inwoner is in een rechtsgebied dat "is opgenomen in een lijst van rechtsgebieden van derde landen die door de lidstaten gezamenlijk of in het kader van de OESO als niet-coöperatief zijn beoordeeld".

Verder bracht de betrokkenheid van niet-coöperatieve rechtsgebieden ook gevolgen mee op het vlak van een eventuele uitsluiting uit ondersteunende Corona-maatregelen (o.a. vervroegde verliesaftrek, tijdelijke tax shelter, mildering van de belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetaling, vrijgestelde wederopbouwreserve), geen toepassing rulingpraktijk.

In dit seminarie worden de maatregelen die België heeft genomen in het kader van de kaaimantaks, de CFC-regeling, de DBI-aftrek en de aangifte van betalingen naar belastingparadijzen grondig geanalyseerd.
 

Tax Consultant VGD
Prijs:
€ 135

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 16/12/2021 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 20/12/2021 - do 30/06/2022 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Belastingparadijzen