Aanslagprocedure - E-SEMINARIE

De lessencyclus over fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscale procedure. Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, toch ruim informeren over de fiscale procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen.
Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: Dienst Voorafgaande Beslissingen en de Fiscale bemiddelingsdienst.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1.000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.

Na de indiening en de controle van de aangifte, wordt de verschuldigde belasting vastgesteld. De belasting wordt gevestigd en wordt ingekohierd. Wat is het kohier, binnen welke termijn moet de belasting gevestigd zijn? De wet maakt een onderscheid tussen de gewone aanslagtermijn (voor correct ingediende aangiften) en verlengde en buitengewone aanslagtermijnen indien de belastingplichtige zijn wettelijke aangifteverplichting niet heeft nageleefd. Als de administratie wijzigingen wenst aan te brengen aan een ingediende aangifte, moet zij zich houden aan de wettelijk voorgeschreven wijzigingsprocedure. Belastingplichtigen die geen aangifte indienen of niet meewerken aan de controle ervan, kunnen geconfronteerd worden met een aanslag van ambtswege.

De rechten en de verplichtingen van alle partijen die bij de aanslagprocedure betrokken zijn, worden in deze sessie besproken. Als de administratie bij de vestiging in de fout is gegaan, krijgt zij soms een herkansing en kan zij een nieuwe of subsidiaire aanslag vestigen. Toepassingsvoorwaarden en gevolgen komen aan bod.

Managing Partner at Moore Tax & Legal Services, Docent Odisee, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 120,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
ma 15/02 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.