Aangifteplicht ‘huur’ –Invullen formulier 270 MLH – Vragen uit de praktijk

Ingevolge de Wet van 28 december 2023 zijn de huurders van een onroerend goed of de houders van een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend recht, al met ingang van aanslagjaar 2024, verplicht om een formulier 270 MLH bij hun aangifteformulier te voegen. Als deze bijlage ontbreekt, zal de betaalde huur niet langer aftrekbaar zijn als beroepskost, wat de belastbaarheid bij de verhuurder niet in de weg staat.

In het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2024 werd ondertussen het modelformulier 270 MLH (met kleine – niet veel zeggende - toelichting) gepubliceerd. In het seminarie wordt het formulier op praktische wijze toegelicht. 

Via de Wet van 12 mei 2024 wordt een nieuwe uitzondering ingevoerd op de rapporteringsverplichting. Zo worden onroerende goederen die "overeenkomstig de pachtwetgeving of een vergelijkbaar buitenlands recht dat de pachtprijzen beperkt, [zijn] verhuurd en [worden] gebruikt voor land- of tuinbouw" uitgesloten van de aangifteverplichting. 

Omdat er in de praktijk nogal wat onduidelijkheden bestaan rond het invullen ervan, organiseert de Fiscale Hogeschool een practicum waarin dieper op de formaliteiten en problemen rond de nieuwe regeling. Hierbij komen o.a. volgende vragen aan bod: 

 • In welke gevallen moet er een formulier 270 MLH ingediend worden?
 • Wie moet rapporteren? 
 • Welke gegevens moeten er ingevuld worden?
 • Moet de huurovereenkomst geregistreerd zijn opdat deze aftrekbaar zou zijn? Wat als deze niet geregistreerd werd? 
 • Wat als de huurovereenkomst een splitsing weergeeft tussen privé-huur en beroepshuur? 
 • Moet het formulier ingevuld worden per onroerend goed? Stel dat er 100 woningen worden gehuurd, moeten er dan effectief 100 formulieren ingediend worden? En hoe zit dat dan in de praktijk (Biztax)?
 • Wat als er één globale vergoeding wordt betaald voor verschillende percelen? 
 • Moeten echtgenoten of wettelijk samenwonenden, die samen hetzelfde onroerend goed huren en elk huurvergoedingen fiscaal in mindering brengen, beide een formulier 270 MLH indienen?
 • Kunnen onroerende goederen waarvoor geen adres bestaat ook geïdentificeerd worden aan de hand van het kadastrale legger, de lokale benaming, …? 
 • Wat indien er ook vergoedingen werden betaald voor roerende goederen? 
 • Heeft de regeling gevolgen voor de forfaitaire vergoeding betaalt door de vennootschap voor kosten van een thuiskantoor? 
 • Wat gebeurt er met een recht van vruchtgebruik waarvoor jaren geleden een éénmalige vergoeding werd betaald?  Zal de aftrek van de afschrijvingen en kosten van dit vruchtgebruik ook afhankelijk zijn van de naleving van de rapporteringsverplichting? 
 • Wat met de kosteloos geregistreerde huurcontracten waarvan de huurkost aftrekbaar is als beroepskost omdat het gaat om een tweede verblijf dicht bij het werk? 
 • Wat zijn de gevolgen en sancties als de verhuurder zijn rijksregisternummer niet wil meedelen aan de huurder om privacy redenen?
 • Wat zijn de gevolgen en sancties als de huurder het rijksregisternummer van de verhuurder (al dan niet moedwillig) niet opneemt in de verplichte bijlage?
 • Bestaan er vrijstellingen op de verplichting?
 • Valt de verhuur van een kantoor of parking in een privé woning van een bedrijfsleider die hij verhuurt aan zijn vennootschap ook onder de verplichting? 
 • Wat als er wel een onroerend goed bv. wordt gehuurd of in vruchtgebruik is genomen, maar tijdens het belastbaar tijdperk geen vergoedingen worden betaald ?
 • De rapporteringsverplichting is ook van toepassing op vergoedingen en voordelen betaald of toegekend “uit hoofde van een recht van opstal, een recht van erfpacht of een ander zakelijk recht”. Maar wat moet er worden verstaan onder een ander zakelijk recht? 
 • Welke sanctie(s) zijn er verbonden aan het niet indienen van het formulier? 
 • Is het echter toegelaten dat de onderneming een eigen formulier indient? 

Een niet te missen seminarie!
 

Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 165

Het seminarie duurt 2 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 29/08/2024 | 14:00 - 16:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 29/08/2024 | 14:00 - 16:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 2/09/2024 - ma 2/09/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Formulier