Aangifte en controle - E-SEMINARIE

De lessencyclus over fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscale procedure. Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, toch ruim informeren over de fiscale procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen.
Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: Dienst Voorafgaande Beslissingen en de Fiscale bemiddelingsdienst.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1.000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.

In de inkomstenbelastingen start de heffingsprocedure met de indiening van de aangifte, hetzij op papier, hetzij meer en meer elektronisch. Vanaf wanneer is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon verplicht om een aangifte in te dienen en wanneer eindigt die verplichting? Over welke termijn beschikken zij om de aangifte in te dienen en is verlenging mogelijk?
Een andere belangrijke vraag betreft de juridische waarde van de aangifte zelf en van de verschillende gegevens en verklaringen die erin zijn opgenomen. Op de indiening van de aangifte volgt de controle ervan. Die kan summier of uitgebreid zijn. Op welke wijze kan en mag de fiscale administratie de juistheid van de aangifte nagaan? Waar moet de controle van de aangifte plaatsvinden?
Hoe gebeurt de controle van een digitale boekhouding? Mag de belastingadministratie de bedrijfslokalen inspecteren?
Welke vragen mag de fiscus stellen aan klanten, leveranciers en financiële instellingen? Over hoeveel tijd beschikt de administratie om haar controles uit te voeren?
 

Advocaat Dumon, Sablon & Vanheeswijck, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 120,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

 

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
do 11/02 - zo 11/04/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.