logo
Home » Aanbod » Seminaries » Inkoop eigen aandelen: verschillende partijen - verschillende kwalificaties?
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 175
Datum: 16 november 2017
van 14.00 tot 17.30 uur
Opmerkingen:

LOCATIE

Odisee, Stormstraat 2, 1000 Brussel

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Inkoop eigen aandelen: verschillende partijen - verschillende kwalificaties? (17/154)

Inkoop van eigen aandelen biedt een oplossing voor tal van problemen waarmee de vennootschap kan geconfronteerd worden. Zo kan men via de inkoop aandelen overnemen van een aandeelhouder die wenst uit te treden bijvoorbeeld wegens ziekte. Het is tevens een middel om de aandelenkoers van de vennootschap op te krikken of om overtollige gelden uit een té liquide vennootschap te halen.

Eind 2016 heeft het hof van beroep van Luik beslist dat de sommen verkregen bij de inkoop van eigen aandelen kwalificeren als een verwezenlijkte meerwaarde op aandelen. Ingevolge dit arrest heeft de Administratie beslist haar visie te herzien. In een recente circulaire neemt zij aan dat de opbrengst van de overdracht, bij de overdragende vennootschap niet steeds als dividend, maar in bepaalde omstandigheden als meerwaarde op aandelen moet worden belast. De Rulingcommissie heeft zich onlangs uitsproken over de fiscale gevolgen in hoofde van de verkrijgende vennootschap, meer bepaald op het vlak van de roerende voorheffing.

Er blijven heel wat onzekerheden. Denk bijvoorbeeld aan de opeisbaarheid van RV n.a.v. een fictieve dividenduitkering, het probleem dat de overdragende vennootschap niet altijd weet wat de verkrijgende vennootschap met de ingekochte aandelen van plan is, de situatie waarin een vermogensverlies ontstaat in een later boekjaar, het niet samenvallen van de boekjaren van de verkrijgende en overdragende vennootschap, het feit dat de inkoper een niet-rijksinwoner is...

Tijdens dit seminarie komen zowel de vennootschapsrechtelijke als de fiscale aspecten aan bod. Gezien door de inkoop van eigen aandelen de kapitaalstructuur van de vennootschap kan worden aangetast, bevat het Wetboek van Vennootschappen hieromtrent een hele strikte reglementering. U krijgt dan ook een overzicht van de voorwaarden die moeten worden nageleefd en de procedure die u daarbij moet volgen. Maar wat als u deze voorwaarden en procedure niet naleeft? Wat zijn dan de sancties? Is de inkoop dan nietig?

Spreker

Nick Van Gils
Transaction Tax partner EY Tax Consultants, Prof. FHS